Rotterdam ,
21
juli
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nettowinst Acomo eerste half jaar stabiel op € 17,2 miljoen

Interim-dividend € 0,40 per aandeel, gelijk met H1 2015

Voornaamste financiële indicatoren H1 2016

  • Nettowinst: € 17,2 miljoen (H1 2015: € 17,2 miljoen, +0%)
  • Omzet: € 341,8 miljoen (H1 2015: € 331,7 miljoen, +3%)
  • EBITDA: € 28,2 miljoen (H1 2015: € 27,7 miljoen, +2%)
  • Winst per aandeel: € 0,718 (H1 2015: € 0,723, -1%)
  • Interim-dividend: € 0,40 per aandeel (H1 2015: € 0,40, gelijk)
  • Solvabiliteit: 49,6% (H1 2015: 46,7%)

Belangrijkste ontwikkelingen H1 2016

  • De prijzen van voedingsgrondstoffen waren door de invloed van El Niño de eerste zes maanden volatiel. Verschillende specerijen en thee hadden te maken met stijgende prijzen. Andere grondstoffen waaronder noten werden tegen dalende prijzen verhandeld, welke aan het eind van de periode stabiliseerden. Prijzen van mais, gierst en zonnebloemzaden waren aanvankelijk op het niveau van vorig jaar, maar vertoonden een stijging in de laatste maanden.
  • De resultaten in Specerijen en Noten waren zeer sterk. Catz International vierde zijn 160-jarig bestaan met wederom een uitstekend resultaat. Ook het segment Voedingsingrediënten presteerde zeer goed. Thee realiseerde een volumestijging, maar kampte daarentegen met lagere marges. Het segment Eetbare zaden stabiliseerde, zowel in Europa als in de VS. Het resultaat in de VS was praktisch gelijk aan vorig jaar en in Europa verbeterde het ten opzichte van H1 2015.

In het eerste half jaar van 2016 steeg de geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) met 3,1% tot € 341,8 miljoen (H1 2015: € 331,7 miljoen). De brutomarge groeide met 1,3%, resulterend in een brutomarge als percentage van de omzet in lijn met vorig jaar. De absolute stijging was met name te danken aan de segmenten Specerijen en Noten en Voedingsingrediënten. De belastinglasten stegen als gevolg van een hoger resultaat voor belastingen en een eenmalige niet-belastbare winst in 2015. De nettowinst over H1 2016 is met € 17,2 miljoen gelijk aan die van het eerste halfjaar 2015.

Euro/US-dollarkoers

De US dollar versus de euro bleef de eerste zes maanden van 2016 op het zelfde niveau als H1 2015. De gemiddelde euro/US-dollarkoers voor het eerste half jaar 2016 was 1,1166 (H1 2015: 1,1168). Deze wisselkoers had derhalve geen noemenswaardig effect op de omzet en de nettowinst.

De euro/US-dollarkoers per 30 juni 2016 was 1,1107, praktisch gelijk aan de koers per 30 juni 2015 (1,1147) en had derhalve geen materiële invloed op de bezittingen en de schulden.

Interim-dividend H1 2016

Het interim-dividend per aandeel is bepaald op € 0,40 in contanten, gelijk aan H1 2015. Het dividend wordt betaalbaar gesteld per 4 augustus 2016 (ex-dividend datum is 25 juli 2016).

Kerncijfers H1 2016 – geen accountantscontrole toegepast

 

‘Het eerste halfjaar van 2016 liet wederom een sterk resultaat zien, een bewijs van de vaardigheid van onze groepsmaatschappijen om ook in soms moeilijke marktomstandigheden succesvol te zijn. Catz International behaalde het beste resultaat uit haar 160 jaar lange historie door goed in te spelen op kansen in de markt. De totale groep behaalde een nettowinst van € 17,2 miljoen, waarvoor ik graag alle medewerkers wil complimenteren’, zei CEO Erik Rietkerk. ‘Onze segmenten Specerijen en Noten als ook Voedingsingrediënten presteerden uitstekend, terwijl Thee de afgelopen zes maanden kampte met volatiele marktomstandigheden. Met een stabiel resultaat in de VS en verbeteringen in Europa, verbeterde Eetbare zaden versus voorgaand jaar.’

Bedrijfsactiviteiten per segment

Specerijen en Noten

Catz International in Rotterdam (Nederland), behaalde een uitstekend resultaat in het eerste half jaar met een verbetering van het resultaat ten opzichte van vorig jaar. De omzet steeg substantieel als gevolg van hogere volumes. Catz International blijft hiermee de belangrijkste bijdrage leveren aan de groepswinst. De prijzen voor verscheidene verhandelde producten waren volatiel gedurende de eerste zes maanden en Catz International speelde hier samen met haar partners uitstekend op in. Peper, geraspte kokos en noten vertoonden behoorlijke prijsbewegingen waardoor de teams van Catz International hun kennis en kunde opnieuw konden bewijzen.

Tovano in Maasdijk (Nederland), actief in verpakte noten en gedroogd fruit, behaalde een robuust resultaat.

King Nuts & Raaphorst in Bodegraven (Nederland), actief in noten en rijstwafels, zag de volumes met meer dan 10% groeien, zij het tegen wat lagere marges. De nettowinst in het eerste halfjaar was enigszins lager dan in

H1 2015. De prijsdaling voor verschillende noten die het laatste kwartaal van 2015 inzette, vertoonde pas in het tweede kwartaal 2016 enig herstel, waardoor de eerste zes maanden uitdagend waren. Het bedrijf bleef echter goed presteren. King Nuts & Raaphorst breidde zijn sterke nationale positie verder uit en realiseerde daarnaast groei in de exportmarkten.

Eetbare zaden

Red River Commodities in Fargo (VS), actief in de inkoop, verwerking en distributie van eetbare zaden (voornamelijk zonnebloemzaden), werd geconfronteerd met een zeer milde winter en als gevolg hiervan, dalende verkopen in vogelzaadproducten. Ondanks de lagere volumes was Red River Commodities in staat de brutowinst op deze producten te handhaven. De blijvend sterke US dollar had een negatieve invloed op de export, maar ook hier bleef de brutowinst gelijk. De lagere verkopen van snackproducten werd goedgemaakt door een uitstekend resultaat van SunButter met een omzet- en margegroei ruim boven de 15%. In totaal rapporteerde Red River Commodities een lagere omzet, met een brutowinst licht onder vorig jaar. Door effectieve beheersing van de kosten was de nettowinst vergelijkbaar met H1 2015.

Red River-van Eck in Zevenbergen (Nederland), boekte goede resultaten in de markt voor maanzaad en andere bakkerijzaden, gegeven de uitdagende marktomstandigheden. De activiteiten in zonnebloempitten in Zuidoost-Europa waren gericht op de verkoop van de oogst uit 2014 en 2015 en hebben geleid tot een verbeterd resultaat ten opzichte van vorig jaar.

SIGCO Warenhandel in Hamburg (Duitsland), leverde een positieve bijdrage aan de groepswinst, zij het op een wat lager niveau dan in H1 2015. Goede resultaten in de bakkerijzaden werden beïnvloed door negatieve resultaten op hazelnoten.

De Eetbare zaden teams tonen ook in deze volatiele markten hun ervaring.

Thee

Van Rees Group in Rotterdam (Nederland), behaalde een bevredigend resultaat gegeven de moeilijke en soms verrassende marktomstandigheden, onder meer door oogsten die door El Niño werden beïnvloed. Kenia liet vier maanden op rij een recordoogst zien, terwijl in Zuid-India droogte ervoor zorgde dat de plantages de afgelopen zes maanden op 50% van hun capaciteit opereerden. De prijzen in Kenia daalden in het eerste kwartaal 2016 scherp. Gedurende het tweede kwartaal 2016 keerde de markt om en stegen de prijzen. In vergelijking tot eerdere recordoogsten in 2013/2014 was deze stijging niet in lijn met de verwachting. De additionele 50.000-60.000 MT vanuit Kenia (een stijging van 20% in vergelijking tot H1 2015) wordt momenteel ondersteund door een sterke vraag uit verscheidene Aziatische markten. Ondanks dat Van Rees Group goed presteerde in deze marktcondities, werden de resultaten negatief beïnvloed door een aantal ingenomen posities, hetgeen resulteerde in een lagere totale nettowinst over de eerste zes maanden. Van Rees Group is goed gepositioneerd om bij te dragen aan de Groep gegeven de expertise van de handelsteams.

Voedingsingrediënten

De distributie- en mengactiviteiten van voedingsingrediënten leverde een zeer sterk resultaat in de eerste zes maanden. Alle categorieën groeiden sterk en tonen daarmee de kracht van het bedrijfsmodel. De zelf ontwikkelde mengsels groeiden met meer dan 10%. De handel in en distributie van ingrediënten lieten beide een omzet- en margestijging zien. De verkoop van handelsingrediënten nam toe met meer dan 20% en de nettowinst groeide eveneens verder als resultaat van het geïntegreerde bedrijfsmodel. Het managementteam was zeer succesvol in het realiseren van winstgevende groei.

Eenmalige posten

H1 2016 bevat geen posten met een eenmalig karakter die noodzakelijk zijn voor de vergelijking met H1 2015. De H1 2015 resultaten hadden een aantal eenmalige posten, te weten: het vrijkomen van een deel van een voorwaardelijke verwervingsprijs, evenals kosten gerelateerd aan vertrekregelingen voor personeel. Het totale negatieve netto-effect op de H1 2016 nettowinst in vergelijking tot H1 2015 bedroeg € 0,3 miljoen.

Geconsolideerde balans en financiële positie

Het balanstotaal van de Groep is afgenomen in vergelijking tot 31 december 2015, voornamelijk veroorzaakt door een daling van de voorraden. De voorraden daalden met € 16,5 miljoen, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een hogere stand van de debiteuren (toename van € 9,0 miljoen) en een lager crediteurensaldo (afname van € 5,1 miljoen).

Het eigen vermogen steeg met € 0,4 miljoen tot € 168,7 miljoen op 30 juni 2016 (jaareinde 2015:€ 168,3 miljoen). Het 2015 slotdividend van totaal € 14,4 miljoen werd in mei 2016 uitbetaald (€ 0,60 per aandeel). De langlopende schulden aan kredietinstellingen bleven stabiel en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen namen af met € 1,3 miljoen.

Vooruitzichten 2016

Het jaar 2016 startte in lijn met de eerste helft van 2015. Gegeven de aard van de activiteiten van de Groep is het onmogelijk marktontwikkelingen te voorspellen, en daarmee de resultaten van de Groep. De onderneming heeft echter vertrouwen dat de teams goede resultaten voor haar aandeelhouders zullen blijven behalen.

Bestuurdersverklaring als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft

De bestuurders van de Vennootschap verklaren hierbij, voor zover hun bekend, dat:

  1. de halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2016 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van de Vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
  2. het directieverslag over het eerste halfjaar 2016 een getrouw beeld geeft betreffende de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2016 van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen.

Rotterdam, 21 juli 2016

Erik Rietkerk Allard Goldschmeding

CEO CFO