Rotterdam ,
12
februari
2015
|
18:05
Europe/Amsterdam

Nettowinst 2014 van Acomo stijgt met 21% tot € 33,1 miljoen

Dividend stijgt met 43% tot € 1,10 per aandeel in record jaar

Voornaamste financiële indicatoren 2014

 • Nettowinst: € 33,1 miljoen (2013: € 27,4 miljoen, + 20,7%)
 • Omzet: € 619 miljoen (2013: € 584 miljoen, + 5,9%)
 • Winst per aandeel: € 1,396 (2013: € 1,174, + 18,9%)
 • Dividendvoorstel: € 1,10 per aandeel (2013: € 0,77, + 42,9%) inclusief een speciaal dividend van € 0,10
 • Solvabiliteit van de Groep per jaareinde: 45,1% (per jaareinde 2013: 47,2%)

Voornaamste gebeurtenissen en ontwikkelingen 2014

 • Prijsniveaus van voedingsingrediënten vertoonden een brede verscheidenheid aan trends met grote verschillen tussen productgroepen; theeprijzen namen af terwijl de prijsniveaus van verschillende specerijen en noten stegen.
 • Consumptie vertoonde enige groei met tekenen van stabiel herstel in de VS.
 • Aanhoudend sterke prestaties van de segmenten Specerijen en Noten alsmede Eetbare Zaden, terwijl Voedingsingrediënten beter presteerde en Thee een stabiele prestatie neerzette vergeleken met 2013.
 • De euro / US dollar eindejaarskoers was erg sterk in vergelijking met 2013; de gemiddelde euro / US dollarkoers was in 2014 gelijk aan de gemiddelde koers in 2013.
 • Acquisitie van SIGCO Warenhandel in Hamburg, Duitsland per 1 juli 2014.
 • Ondertekening van een nieuwe driejarige groepsfinanciering ad € 250 miljoen met mogelijkheden tot verlenging en verdere verruiming.

De geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. (‘Acomo’) nam in 2014 toe met 5,9% tot € 619 miljoen (2013: € 584 miljoen). De totale bruto marge nam toe met 10,8% door onder andere hogere prijsniveaus voor grotere productgroepen. De nettowinst bedroeg in 2014 € 33,1 miljoen, een significante stijging ten opzichte van het recordjaar 2013 (2013: € 27,4 miljoen, + 20,7%). Ondanks uitdagende economische en handelsomstandigheden presteerden Catz International en King Nuts & Raaphorst (Specerijen en Noten), Red River Commodities (Eetbare Zaden) alsmede Snick EuroIngredients en Tefco EuroIngredients (Voedingsingrediënten) wederom sterk terwijl Van Rees (Thee) met 2013 vergelijkbare resultaten behaalde.

De winst per aandeel steeg tot € 1,396 (2013: € 1,174, + 18,9%).

Wisselkoers euro / US dollar

De gemiddelde euro / US dollar wisselkoers was gedurende 2014 gelijk aan de 2013 koers van 1,328. Op 31 december 2014 was de US dollar echter aanzienlijk sterker dan het eind van voorgaand jaar met een euro / US dollar eindejaarskoers van 1,210 (per jaareinde 2013: 1,379). De sterkere US dollar leidde per 31 december 2014 tot een stijging van het balanstotaal met € 18,4 miljoen en van het eigen vermogen met € 9,3 miljoen.

Dividend 2014

Voorgesteld wordt een totaal dividend over 2014 uit te keren van € 1,10 per aandeel (2013: € 0,77%, + 42,9%). Dit impliceert een pay-out ratio van 78,8% (2013: 65,6%). Na aftrek van het reeds uitgekeerde interimdividend van € 0,40 per aandeel (2013: € 0,17) bedraagt het voorgestelde slotdividend 2014 € 0,70 per aandeel (slotdividend 2013: € 0,60 per aandeel).

Kerncijfers 2014 – niet gecontroleerd

‘De kwaliteiten van de bedrijven in onze Groep worden weerspiegeld in wederom een sterk jaar met een nettowinst van 33 miljoen euro’, zegt Erik Rietkerk, CEO van Acomo. ‘Het jaar kenmerkte zich door een robuuste prestatie van onze segmenten Specerijen en Noten, Eetbare Zaden en Voedingsingrediënten. En ondanks het feit dat Thee werd geconfronteerd met scherpe dalingen in prijsniveaus, bleven hun resultaten stabiel’.

Onderstaande grafiek toont de belangrijkste ontwikkelingen van de nettowinst 2014 ten opzichte van 2013(in € duizenden):

Activiteiten per segment

Specerijen en Noten

Catz International in Rotterdam, Nederland, bleef op uitzonderlijk hoog niveau presteren en leverde opnieuw de grootste bijdrage aan de groepsresultaten. De omzet was significant hoger dan in 2013 als gevolg van gemiddeld hogere prijsniveaus in verschillende grote productgroepen. De bruto marge ontwikkelde zich positief. Het nettoresultaat van 2014 was hoger dan in 2013. Veel factoren zoals klimaatontwikkelingen, volatiele prijspatronen met stijgende prijsniveaus in verschillende productgroepen en politieke onrust in oorsprongslanden leidden voor zowel leveranciers als klanten tot uitdagende marktomstandigheden en tot financieringsuitdagingen. Per regio en productgroep waren de prijs- en volumeveranderingen soms significant. Als gevolg hiervan werden leveranciers en klanten voorzichtig en dekten hun prijs- en leveringsrisico’s in bij Catz International. Catz International bewees wederom haar meerwaarde en specifieke rol in dergelijke marktomstandigheden door het toepassen van haar enorme ervaring en uitgebreide marktkennis in combinatie met een solide financieringscapaciteit.

Tovano in Maasdijk, Nederland, actief in verpakte noten en gedroogde vruchten, had een heel goed jaar en behaalde wederom een hogere nettowinst dan in het voorafgaande jaar.

King Nuts & Raaphorst in Bodegraven, Nederland, actief in noten en rijstcrackers, presteerde boven het marktgemiddelde met blijvend stijgende volumes en marges, een ontwikkeling die is ingezet in 2013. De gemiddelde prijsniveaus stegen met name voor noten in de hogere prijsklassen en voor zogenoemde superfoods zoals quinoa, chiazaad en dergelijke. De distributieactiviteiten voor lokale wekelijkse markten in Nederland groeiden doordat consumenten de markten nog gerichter bezochten op zoek naar de beste prijs/kwaliteitverhouding. Als marktleider in dit segment plukt het management team van King Nuts & Raaphorst de vruchten van haar reputatie en haar positie als een betrouwbare partner die kwaliteit levert en een goed concurrentievermogen biedt.

Eetbare Zaden

Red River Commodities in Fargo, VS, actief in de verkoop, verwerking en distributie van eetbare zaden (met name zonnebloemzaden) had een goed jaar met wisselende marktomstandigheden. De Amerikaanse ‘farm belt’ staten, Noord- en Zuid-Dakota, Kansas en Texas werden geconfronteerd met over het algemeen stabiele weersomstandigheden resulterend in oogstvolumes en kwaliteiten die iets hoger lagen dan gemiddeld. De prijsniveaus van eetbare zonnebloemzaden waren relatief stabiel in 2014 terwijl de prijsniveaus van andere producten die worden gebruikt in het vogelzaadsegment begonnen te dalen, een trend die zich doorzette in het begin van 2015. De trend van lagere prijsniveaus voor veel voedselcommodities zal in 2015 ook de prijzen van zonnebloemzaden en aanverwante producten beïnvloeden.

Red River Commodities is actief in vier belangrijke productgroepen: zonnebloemzaden, vogelzaad, verwerkte zonnebloemzaden (SunGold) en SunButter®. De activiteiten in ‘in-shell’ zonnebloemproducten (in de schil) bleven stabiel ondanks economische en politieke ontwikkelingen in belangrijke exportmarkten. De verkochte volumes vogelzaden namen licht af voornamelijk als gevolg van enigszins mildere weersomstandigheden in de wintermaanden van 2014 in vergelijking met 2013. Een verdere groei van het aantal bestaande en nieuwe klanten beïnvloedde de activiteiten positief. De omzet van SunGold was iets lager dan in 2013 met een in totaal stabiele marge; het winstniveau lag hoger dan in 2013 voornamelijk door een nog efficiënter fabricageproces en kostenbesparingen. De omzet van SunButter®, een allergeenvrij substituut voor pindakaas, groeide verder door marktpenetratie in winkels, schoolprogramma’s en als gevolg van toenemende onlineverkopen. De nettowinst 2014 van Red River Commodities in US dollars was ruim 16% hoger dan in 2013.

Red River-van Eck in Zevenbergen, Nederland, maakte goed gebruik van handelsmogelijkheden in de maanzaadmarkt en behaalde een recordwinst sinds de overname in 2010. De nieuwe zonnebloemzadenactiviteiten in Europa groeiden gestaag met als resultaat een bescheiden winst.

SIGCO Warenhandel in Hamburg, Duitsland, leverde overeenkomstig de verwachtingen een positieve bijdrage aan de 2014 nettowinst van de Groep. De balans en resultaten zijn per 1 juli 2014 opgenomen in de consolidatie van de Groep.

Thee

Van Rees Group in Rotterdam, Nederland, had opnieuw een uitdagend jaar. Grote volumes geoogste thee wereldwijd, waaronder in de twee grootste theeproducerende landen (China en India), resulteerden in aanhoudende druk op de prijsniveaus. Van Rees is een belangrijke leverancier voor theeimporteurs in landen rond de Middellandse Zee, in Oost-Europa en in het Midden-Oosten. Deze landen hadden te maken met politieke en ongunstige economische ontwikkelingen die voor Van Rees en voor de wereldwijde theehandel in het algemeen resulteerden in logistieke uitdagingen (zoals verschepingsmogelijkheden). Als een gevolg van het grote theeaanbod vertoonden de theeprijzen volatiel gedrag met dalingen gevolgd door stabilisering op lagere niveaus.

Van Rees zette de partnerships met leveranciers en klanten gericht voort met als doel het verlenen van diensten met toegevoegde waarde in de waardeketen door het leveren van combinaties van theemengsels en het verzorgen van transport en opslag van thee. Daarnaast levert Van Rees wereldwijd als gevolg van een toenemende vraag steeds meer gecertificeerde thee, zoals rainforest certified tea. De verkoopvolumes daalden licht als gevolg van focus op marges met het oog op het realiseren van een goede balans tussen risico’s en opbrengsten. In 2014 werd het ERP systeem verder uitgerold waardoor één geïntegreerd informatiesysteem voor de gehele groep wordt gecreëerd. De nettowinst 2014 van Van Rees in US dollars was ruim 4% hoger dan in 2013.

Voedingsingrediënten

In 2014 ontwikkelden de activiteiten op het gebied van natuurlijke voedingsingrediënten zich positief. Snick EuroIngredients in Ruddervoorde, België, realiseerde wederom een aanzienlijke omzet- en margegroei door verdere ontwikkeling van distributiekanalen, het toevoegen van nieuwe productsegmenten en een blijvende actieve betrokkenheid bij productontwikkeling voor klanten. De nieuwe productiefaciliteit in Ruddervoorde werd in het tweede kwartaal van 2014 volledig operationeel. De faciliteit, voorzien van de allernieuwste technologie, en de achterliggende investeringen bleken een belangrijke stap te zijn. De daardoor hogere kostenbasis werd ruimschoots gedekt door hogere bruto marges met voldoende capaciteit om verder te groeien.

De resultaten van Tefco EuroIngredients in Bodegraven, Nederland, stegen in vergelijking met 2013 voornamelijk door extra kostenbesparingen en een stabiele omzet en marges. Snick EuroIngredients en Tefco EuroIngredients zullen per 1 april 2015 hun activiteiten volledig samenvoegen. Onder leiding van één management team zullen beide één EuroIngredients propositie neerzetten voor ingrediënttoepassingen op het gebied van hartige en zoete voedingsproducten in de Benelux. De totale omvang van de twee samengevoegde bedrijven biedt klanten nog meer mogelijkheden op het gebied van specifieke functionele ingrediënten en versterkt de basis om leveranciers aan te trekken voor distributiecontracten. De nettowinst van het segment Voedingsingrediënten exclusief eenmalige posten was in 2014 bijna 10% hoger dan in 2013.

Specifieke posten met een eenmalig karakter

Het nettoresultaat over 2014 bevat een aantal specifieke posten met een eenmalig karakter, vooral bestaande uit het vrijvallen van een pensioenvoorziening na het wijzigen van een pensioenregeling naar een beschikbare-premieregeling, kosten die betrekking hebben op het terugtreden van bestuurders en kosten gerelateerd aan de volledige afschrijving van acquisitieleningskosten na het vervroegd aflossen van deze leningen. In totaal beïnvloedden deze posten het nettoresultaat over 2014 positief met € 0,3 miljoen (2013: € 1,7 miljoen negatief inclusief de toenmalige 16% crisisheffing in Nederland).

Geconsolideerde balans

Actief werkkapitaalbeheer in combinatie met het effect van hogere prijsniveaus per jaareinde, met name in het segment Specerijen en Noten, en de sterke euro / US dollar eindejaarskoers resulteerden in een toename van het balanstotaal van de Groep. De totale activa per 31 december 2014 bedroegen € 337 miljoen (per jaareinde 2013: € 277 miljoen, +21%). De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2014 waren:

 • Het eigen vermogen steeg per saldo met € 21,1 miljoen tot € 151,9 miljoen per 31 december 2014 (ultimo 2013: € 130,8 miljoen). Belangrijkste mutaties waren de nettowinst 2014 ad € 33,1 miljoen, de betaling van dividenden aan aandeelhouders ad € 23,7 miljoen (in 2013: € 16,7 miljoen, +42%) en de koersresultaten van € 9,3 miljoen positief als gevolg van een sterke US dollar per jaareinde. Daarnaast werden 235.025 nieuwe Acomo aandelen uitgegeven als onderdeel van het Acomo optieplan waardoor het eigen vermogen toenam met € 1,7 miljoen.
 • Goodwill nam met € 9,4 miljoen toe als gevolg van de sterke US dollarkoers per jaareinde die de in 2010 betaalde goodwill voor de eetbare zaden en theebedrijven beïnvloedde alsmede als gevolg van de overname van SIGCO Warenhandel in Hamburg.
 • De vaste activa namen met € 2,8 miljoen toe met name als gevolg van een sterke euro / US dollar eindejaarskoers (positief effect van circa € 4,1 miljoen). De investeringen in de nieuwe productie- en opslagfaciliteit in Ruddervoorde, België, de regelmatige vervanging van machines en apparatuur en het nieuwe ERP-systeem binnen Van Rees Group waren per saldo lager dan de afschrijvingslasten in 2014.
 • Langlopende schulden namen per saldo met € 6,5 miljoen af met name door de volledige aflossing van alle acquisitieleningen in februari als onderdeel van het aantrekken van de nieuwe financiering.
 • De belangrijkste werkkapitaalbestanddelen (voorraden, debiteuren en crediteuren) namen per saldo met € 25,1 miljoen toe. Dit geeft het netto effect weer van de sterkere US dollarkoers per jaareinde alsmede de hogere prijsniveaus van de verhandelde producten in combinatie met actieve werkkapitaalbeheersing. Dit leidde parallel tot een stijging van de werkkapitaalfinanciering die gedeeltelijk in US dollar is opgenomen, met € 23,1 miljoen.
 • Per 31 december 2014 bedroeg de solvabiliteit 45,1% (ultimo 2013: 47,2%).
 • Per saldo steeg de winst per aandeel in 2014 met 18,9% tot € 1,396 (2013: € 1,174).

‘Het behalen van winstgroei en het tegelijkertijd continueren van een sterke financiële positie is een belangrijke ambitie binnen onze missie en strategie’, zegt CFO Jan ten Kate. ‘Eind 2014 was de solvabiliteit na de herziene benadering van het interimdividend nog altijd hoger dan 45%. Onze nieuwe financieringsfaciliteiten hebben bewezen van nut te zijn voor het faciliteren van groei van onze groeiende bedrijven in markten met stijgende prijsniveaus. Doordat we voldoende financiële ruimte hebben kunnen onze trading teams hun leveranciers en klanten optimaal van dienst zijn met financiële kracht als een belangrijke basis voor hun zakelijke voorstellen’.

Dividend

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen de aandeelhouders voor om het dividend 2014 met 42,9% te verhogen tot € 1,10 per aandeel (2013: € 0,77). Dit dividend van € 1,10 per aandeel bevat een speciaal dividend van € 0,10 vanwege het sterke resultaat in 2014 in combinatie met een sterke balans. Dit komt neer op een uitkeringspercentage van 78,8% van de winst per aandeel. Rekening houdend met het interim-dividend 2014 van € 0,40 per aandeel dat in augustus 2014 werd uitgekeerd, resulteert dit in een slotdividend van € 0,70 per aandeel, betaalbaar in contanten. Het dividendtijdschema is als volgt:

4 mei 2015 Ex-dividend datum

5 mei 2015 Dividend record datum

14 mei 2015 Betaalbaarstelling dividend

Resultaten Q4 2014

De resultaten in het vierde kwartaal 2014 waren goed en vertoonden een gelijke trend met het vierde kwartaal 2013. Er was sprake van actieve handel waarbij de volumes positief werden beïnvloed door reguliere seizoenseffecten.

Vooruitzicht 2015

Het jaar 2015 is gestart in lijn met het begin van 2014. Gezien de aard van onze activiteiten is het niet mogelijk om de verdere ontwikkelingen van de markt of de resultaten van de groep in 2015 te voorspellen. Wij zijn er echter van overtuigd dat onze teams winstgevende resultaten voor de aandeelhouders kunnen blijven genereren.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op woensdag 29 april 2015 om 10.30 uur in het Hilton Hotel te Rotterdam. Het jaarverslag 2014 zal op dinsdag 10 maart 2015 (na beurs) worden gepubliceerd op onze website www.acomo.nl.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen