Rotterdam,
29
augustus
2013
|
18:00
Europe/Amsterdam

Acomo; nettowinst HJ 2013 groeit ruim 10% naar € 14,3 miljoen

Handelshuis verhoogt interim dividend met ruim 13%

Hoofdpunten eerste halfjaar 2013

 • Omzet: € 303 miljoen (HJ 2012: € 301 miljoen, + 0,8%)
 • Brutowinstmarge neemt toe tot 15,6% (HJ 2012: 14,5%)
 • Nettowinst: € 14,3 miljoen (HJ 2012: € 13,0 miljoen, + 10,3%)
 • Winst per aandeel: € 0,617 (HJ 2012: € 0,559, +10,3%)
 • Interim-dividend: € 0,17 per aandeel (HJ 2012: € 0,15, + 13,3%)
 • Nieuwe activiteiten van start in o.m. Texas (USA) en Benelux
 • Investeringsprojecten op schema

Amsterdam Commodities N.V. (‘Acomo’ of de ‘Vennootschap’), het aan de Euronext Amsterdam genoteerde handelshuis in specerijen en noten, voedselingrediënten, thee en zonnebloemzaden behaalde in het eerste halfjaar van 2013 (‘HJ 2013’) een geconsolideerde omzet van € 302,9 miljoen (HJ 2012: € 300,6 miljoen, + 0,8%) en een nettowinst van € 14,3 miljoen (HJ 2012: € 13,0 miljoen, + 10,3%). De winst per aandeel steeg met 10,3% van € 0,559 per aandeel (HJ 2012) tot € 0,617 (HJ 2013). De groep verhoogt naar aanleiding daarvan het interim dividend tot € 0,17 per aandeel (HJ 2012: € 0,15 per aandeel, + 13,3%).

Volgens de in mei 2013 aangetreden CEO Erik Rietkerk wist Acomo in de eerste 6 maanden opnieuw haar positie als betrouwbare handelspartner te bevestigen. De omzet bleef op niveau en de nettowinst van de Groep was een nieuw record voor een eerste half jaar.

Algemene ontwikkelingen

Diverse externe ontwikkelingen buiten Europa hadden de eerste zes maanden van 2013 invloed op de activiteiten van Acomo, terwijl binnen Europa sprake was van enige vorm van stabilisatie. Het consumentenvertrouwen en de consumptie in het Westen bleven op een stabiel doch historisch gezien laag niveau. Daarnaast toonde het prijsniveau een gemengd beeld. In het algemeen bleven de prijzen onder het hoge niveau van 2011. Echter per productgroep vertoonden de prijsbewegingen een divers beeld, variërend van steile dalingen, stabilisering tot verdere stijgingen voor sommige producten.

Het beeld van een toenemende vraag uit landen met sterke economische groei bleef bestaan waarbij klimatologische ontwikkelingen diverse oogsten en handelsstromen beïnvloedden. De voedselingrediënten waarin Acomo handelt zijn in vele gevallen overigens een relatief klein gedeelte van het eindproduct voor consumenten hetgeen een vorm van stabiliteit geeft op de omzetten en volumes van de groep. “Voedsel is een dagelijks vereiste en de vraag naar onze producten kent ook in die zin een bepaalde mate van continuïteit. Ook dit halfjaar bewezen onze ondernemingen wederom hun uitstekende reputatie en betrouwbaarheid wat wederom leidde tot zeer goede resultaten”, aldus Rietkerk.

Kerncijfers HJ 2013

Resultaat HJ 2013

De omzet gedurende HJ 2013 steeg ten opzichte van HJ 2012 licht tot € 302.9 miljoen (+ 0,8 %) waarbij gemiddelde prijsniveaus enigszins daalden en volumes in diverse segmenten toenamen. De brutomarge steeg tot 15,6% (HJ 2012: 14,5%) door focus op toegevoegde waarde. De operationele kosten namen toe met 10,8% als gevolg van groei in diverse ondernemingen en de nieuwe productielocatie in Texas (USA) die in november 2012 operationeel werd.  Financiële baten en lasten daalden door gemiddeld lagere investeringen in werkkapitaal gecombineerd met reguliere aflossingen van langlopende leningen. De effectieve belastingdruk daalde licht tot 30,3%. De nettowinst in HJ 2013 nam aldus met € 1,3 miljoen toe tot € 14,3 miljoen (+ 10,3%).

Rietkerk vult aan: “We zijn zeer tevreden met het resultaat dat mede het gevolg is van de sterke handelsprestaties van de diverse dochterondernemingen en de continue focus op het leveren van toegevoegde waarde volgens ons ‘reliability of contracts’ beginsel. Dat beginsel impliceert dat wij altijd onze overeengekomen verplichtingen stipt nakomen. Onze klanten kunnen op ons rekenen.”

Bedrijfsactiviteiten

De activiteiten in de handel van specerijen, noten en gedroogde vruchten hebben wederom een zeer significante bijdrage geleverd aan de geconsolideerde resultaten van de Groep. Daarbij was sprake van actieve handel. De vraag naar producten was sterk en in diverse marktsegmenten sprake van prijsvolatiliteit. Afnemers dekten prijsrisico’s en risico’s op het niet-nakomen van leverancierscontracten via de Acomo ondernemingen af. Daarbij bleef het operationele kostenniveau zeer stabiel en was geen sprake van onverwachte verliezen.

De activiteiten op het gebied van productie en distributie van eetbare zaden, vooral zonnebloempitten groeiden sterk. De brede business propositie van Red River Commodities toonde haar kracht. In een markt van geografisch gezien verschuivend aanbod van zonnebloempitten bleef Red River Commodities gefocust op het leveren van zaden met een bovengemiddelde kwaliteit in combinatie met een competitieve prijsstelling. De export vanuit Noord Amerika stabiliseerde ondanks dat de rust in belangrijke afnemende landen in het Middellandse zee gebied nog niet is teruggekeerd. De vraag en verkoop van vogelzaadproducten groeiden zeer sterk mede als gevolg van een lange winterperiode. Ook de activiteiten van Sunbutter® groeiden sterk vooral door verdere marktpenetratie en een toenemende vraag. De nieuwe productielocatie in Lubbock, Texas droeg positief bij aan het resultaat over het eerste halfjaar waarbij het verder optimaliseren van de complexe en voor de branche vernieuwende productieprocessen een continu proces is. Daar waar 2012 vooral werd gekenmerkt door droogtes werden diverse Amerikaanse landbouwregio’s in de eerste helft van 2013 getroffen door een combinatie van regen, lage temperaturen en bovengemiddeld natuurgeweld in de vorm van vele tornado’s. Het planten van zaden voor de nieuwe oogst 2013 liep hierdoor enige vertraging op en in voorkomende gevallen bleven akkers onbebouwd. Tijdens de zomerperiode werden diverse gebieden wederom getroffen door droogtes. De gevolgen van deze situaties op de zonnebloempittenoogsten en uiteindelijk op de consumptie zijn nog onduidelijk.

De activiteiten op het gebied van het handelen en mengen van thee had dit jaar een enigszins vertraagde start. Onzekerheden rondom de verkiezingen in Kenia, een voor Van Rees Groep zeer belangrijk land, en politieke ontwikkelingen in belangrijke handelslanden zoals Egypte en Pakistan leidden tot uitdagingen voor de wereldwijde theemarkt. Overvloedige regen leidde in diverse landen tot omvangrijke volumes aan geoogste thee. De theeprijzen vertoonden daardoor volatiele bewegingen met dalingen gevolgd door stabilisatie en wederom stijgende tendensen. De Van Rees Groep continueerde het uitbouwen van samenwerkingen met leveranciers en afnemers waarbij toegevoegde waarde wordt geleverd in een deel van de waardeketen via het verzorgen van mengen, transporteren en opslaan van thee. Daarnaast levert Van Rees Rainforest Alliance gecertificeerde thee wanneer klanten dat wensen.

De distributie- en mengactiviteiten in voedingsingrediënten bleven groeien waarbij de zeer sterke relaties met principalen en met afnemers wederom hun kracht en effect bewezen.  Die relaties zijn van eminent belang voor de verdere ontwikkeling van deze activiteiten in de komende jaren.

Noemenswaardige ontwikkelingen

Naast gangbare ontwikkelingen in de activiteiten van de ondernemingen zijn in het kader van dit halfjaarbericht de volgende zaken specifiek te noemen:

 • de in 2012 opgestarte productiefaciliteit in Lubbock, Texas waar zonnebloempitten worden verwerkt draait conform planning; de fine-tuning van productieprocessen wordt naar verwachting gedurende het 2e deel van 2013 afgerond;
 • het sinds het 4e kwartaal van 2012 verzorgen van de distributie van producten in de Benelux van de Amerikaanse multinational Cargill verloopt voorspoedig;
 • nieuwe activiteiten die gedurende het HJ 2013 zijn opgestart betreffen o.a. een door Red River van Eck geopend kantoor in Bulgarije en een door Van Rees Groep te openen kantoor in Dubai.

“We blijven onze Focus on Food strategie met daadkracht continueren en kijken meer dan ooit naar strategische mogelijkheden in interessante delen van de supply chains waarin de respectievelijke onderdelen van Acomo actief zijn. Dus heel specifiek waar zij concepten met toegevoegde waarde kunnen ontwikkelen samen met leveranciers en afnemers, onze activiteiten in Texas en in België zijn daar succesvolle voorbeelden van”, zegt Rietkerk.

Vooruitzichten 2013

De halfjaarresultaten waren zeer goed, maar zijn echter geen garantie voor het tweede halfjaar. De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten in combinatie met soms terugkerende spanningen in het Euro gebied weerspiegelen nog steeds onevenwichtigheden die aandacht vragen en indirect effecten hebben op de wereldhandel. Klimatologische ontwikkelingen zoals een overvloed aan regen en droogtes in de Verenigde Staten en overstromingen in Europa kunnen eveneens een belangrijke impact hebben op de wereldwijde landbouw­activiteiten. Ook blijft voedselveiligheid en regulering daarvan een steeds terugkerend thema. Door diversificatie van de activiteiten van de Groep wordt een verdere groei en een hogere stabiliteit van de resultaten nagestreefd, ook te midden van inherent onvoorspelbare en onbeheersbare marktomstandigheden. Wij hebben vertrouwen in de ervaring en de marktkennis van al onze teams om van 2013 opnieuw een succesvol jaar te kunnen maken voor de aandeelhouders en andere betrokken partijen.

Interim-dividend

Directie en Commissarissen hebben besloten een interim-dividend uit te keren van € 0,17 per aandeel (2012: € 0,15: + 13,3%). Het interim-dividend wordt op 16 september 2013 betaalbaar gesteld. De aandelen Acomo gaan ex-dividend op 2 september 2013.

Gedrukte versie halfjaarcijfers HJ 2013

In afwijking van eerdere jaren publiceert Acomo vanaf 2013 geen gedrukt halfjaarbericht meer. Het halfjaarbericht zal alleen nog op de website www.acomo.nl worden gepubliceerd. Mede om die reden bevat deze persberichtgeving meer toelichting op de cijfers en financiële positie van de onderneming dan voorheen.

Posten met een speciaal karakter

De HJ 2013 resultaten bevatten een aantal posten met een specifiek karakter die van belang zijn voor een vergelijking met HJ 2012:

 • HJ 2013: een bate als gevolg van de verkoop van onroerend goed;
 • HJ 2013: een last als gevolg van de afvloeiing van de algemeen directeur;
 • HJ 2012: een last inzake de 16% crisisheffing in Nederland (is in HJ 2013 niet het geval).

Het totale effect (na vennootschapsbelasting) op de nettowinst in HJ 2013 ten opzichte van HJ 2012 bedroeg afgerond € 500.000 positief.

Van Rees Groep en Red River Commodities rapporteren hun resultaten aan Acomo in US dollar waarna Acomo de resultaten omrekent in de rapporteringsvaluta van de groep zijnde Euros. De gemiddelde koers van de US dollar ten opzichte van de Euro gedurende HJ 2013 (1,313) daalde ten opzichte van HJ 2012 (1,298) hetgeen in de omrekening van US dollar resultaten leidde tot een licht negatief effect van € 0,1 miljoen. De US dollar slotkoers op 30 juni 2013 was met 1,301 iets sterker dan de 1,319 op 31 december 2012 (effect op het balanstotaal: € 1,9 miljoen meer activa oftewel + 0,7%).

Balans en financieringspositie

De netto toename van de materiële vaste activa ten opzichte van 31 december 2012 is vooral een gevolg van investeringen in een nieuwe opslag- en productiefaciliteit in Ruddervoorde, België. De belangrijkste mutaties in het werkkapitaal betreffen lagere voorraden door o.a. reguliere seizoensinvloeden, toegenomen vorderingen door juni verkopen die seizoensmatig hoger zijn dan in december en lagere schulden aan crediteuren doordat begin van 2013 oogsten uit 2012 werden betaald aan boeren en andere leveranciers. Daarnaast werd in mei 2013 € 12,8 miljoen aan dividend uitgekeerd (€ 0,55 per aandeel slotdividend 2012). Langlopende leningen muteerden door reguliere aflossingen in combinatie met het opnemen van leningen voor de bouw door Snick FoodIngredients in Ruddervoorde.

Kasstromen HJ 2013

De kasstromen in HJ 2013 kunnen worden samengevat als volgt:

 • de operationele kasstroom steeg met 12% naar € 24,3 miljoen (HJ 2012: € 21,7 miljoen)
 • betaling van het slotdividend 2012 ad € 12,8 miljoen
 • toename van het werkkapitaal met € 11,9 miljoen vooral reguliere betalingen van leveranciers begin 2013
 • betalingen van rente en belastingen ad € 3,7 miljoen
 • betalingen van investeringen in vaste activa ad € 3,6 miljoen
 • betalingen, per saldo, van langlopende leningen ad € 3,6 miljoen

Hierdoor nam gedurende HJ 2013 de kortlopende bancaire financiering van werkkapitaal toe met
€ 11,5 miljoen tot € 65,3 miljoen op 30 juni 2013. Daarbij bleef de totale beschikbare financiering van werkkapitaal op hetzelfde niveau als eind 2012 zijnde circa € 150 miljoen.

Bestuurdersverklaring als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft

De bestuurders van de Vennootschap verklaren hierbij dat, voor zover hun bekend:

 1. de halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2013 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van de Vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
 2. het directieverslag over het eerste halfjaar 2013 een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2013 van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen.

Rotterdam, 29 augustus 2013

Erik Rietkerk                                                                                                     Jan ten Kate                         

CEO                                                                                                                 CFO                                      

Bijlagen

Pagina 6   Geconsolideerde balans per 30 juni 2013

Pagina 7   Geconsolideerde winst- en verliesrekening HJ 2013

Pagina 7   Geconsolideerd kasstroomoverzicht HJ 2013

Pagina 8   Geconsolideerd verloopoverzicht van het eigen vermogen HJ 2013

Pagina 8   Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat HJ 2013

Pagina 9   Segmentrapportage HJ 2013

Pagina 10 Toelichting op de halfjaarrekening

Pagina 11 Financiële agenda 2013 - 2014

Dit halfjaarbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het formele Engelstalige Halfjaarbericht 2013. Bij eventuele verschillen tussen beide versies prevaleert de Engelstalige versie.