Rotterdam,
11
februari
2016
|
18:00
Europe/Amsterdam

Acomo meldt solide nettowinst van € 32,3 miljoen over 2015

Dividendvoorstel van € 1,00 per aandeel in robuust handelsjaar

Voornaamste financiële indicatoren 2015

 • Nettowinst: € 32,3 miljoen (2014: € 33,1 miljoen, - 2,5%)
 • Omzet: € 681,6 miljoen (2014: € 618,9 miljoen, + 10,1%)
 • EBITDA: € 51,4 miljoen (2014: € 51,4 miljoen, + 0,1%)
 • Winst per aandeel: € 1,352 (2014: € 1,396, - 3,2%)
 • Dividend (voorstel): € 1,00 per aandeel (gelijk aan 2014, exclusief speciaal dividend van € 0,10)
 • Solvabiliteit: 48,2% (2014: 45,1%)

Voornaamste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2015

 • Per productsegment waren er grote verschillen in prijsniveaus: de prijs van thee steeg in sommige regio’s, evenals de prijzen van sommige noten en specerijen (enkele daarvan stegen zelfs aanmerkelijk). Maïs, gierst en zonnebloemzaden vertoonden gedurende het jaar scherpe prijsdalingen.
 • Specerijen en Noten presteerden opnieuw zeer sterk, waarbij Catz International het beste resultaat in zijn 159-jarig bestaan behaalde. Voedingsingrediënten deed het beter dan in 2014 en Thee behaalde een solide resultaat dat eveneens beter was dan een jaar eerder. Voor Eetbare zaden was het een lastig jaar in zowel Europa als de Verenigde Staten door recordoogsten, lage prijzen en problemen met de kwaliteit in Bulgarije.
 • De euro/US-dollarkoers was aanzienlijk sterker dan in 2014.
 • In december 2015 trad Allard Goldschmeding aan als CFO.

De geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) nam in 2015 toe met 10,1% tot € 681,6 miljoen (2014: € 618,9 miljoen). De totale brutowinst steeg met 8,0%. De brutowinst als percentage van de omzet was vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar. De absolute stijging werd vooral veroorzaakt door de sterkere US dollar en een andere productmix. De nettowinst over 2015 kwam uit op een solide € 32,3 miljoen, net onder die van het recordjaar 2014 (€ 33,1 miljoen, - 2,5%).

Wisselkoers euro/US dollar

De US dollar was in 2015 substantieel sterker ten opzichte van de euro dan in 2014. Het jaargemiddelde van de euro/US-dollarkoers in 2015 was 1,1102 (2014: 1,3285). De wisselkoersen hadden een positief effect op omzet (+ € 53,0 miljoen) en nettowinst (+ € 2,6 miljoen).

Dat de dollar sterker was ten opzichte van de euro liet ook de eindejaarskoers zien: 1,0862 in 2015 tegen 1,2100 in 2014. Door de wisselkoersen stegen de totale activa per 31 december 2015 (+ € 16,5 miljoen).

Dividend 2015

Het voorstel is om over 2015 een dividend per aandeel uit te keren van € 1,00, gelijk aan dat van 2014 zonder het speciaal dividend. De pay-out ratio zou dan 74,2% zijn (2014: 78,8%). Na aftrek van het interimdividend in 2015 van € 0,40 per aandeel (2014: € 0,40) bedraagt het voorgestelde slotdividend over 2015 € 0,60 per aandeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten over 2015 tonen de robuustheid van ons businessmodel aan. Deze resultaten hebben we bereikt dankzij sterke prestaties van onze groepsmaatschappijen, waarbij Catz International het beste jaar had in zijn159-jarige bestaan. Tezamen als Groep boekten we een nettowinst van € 32,3 miljoen, aldus CEO Erik Rietkerk. ‘Onze productsegmenten Specerijen en Noten en Voedingsingrediënten behaalden een meer dan uitstekend resultaat, terwijl dat van Thee zich bleef verbeteren, Eetbare zaden had te kampen met lastige marktomstandigheden en leverde teleurstellende resultaten.’

Activiteiten per segment

Specerijen en Noten

Catz International in Rotterdam beleefde een uitzonderlijk goed jaar, met betere resultaten dan ooit tevoren. De omzet was aanmerkelijk hoger dan in 2014 dankzij zowel gemiddeld hogere prijzen voor verschillende grote productgroepen als grotere volumes. Catz International leverde opnieuw de grootste individuele bijdrage aan de nettowinst van de Groep. Catz International had voor vele productgroepen te maken met zeer volatiele marktomstandigheden. Deze volatiliteit was met name van invloed op de handel in specerijen, geraspte kokos en noten. Catz International bewees opnieuw de waarde van zijn handelskennis, -ervaring en operationele bekwaamheid. Daarbij wist Catz International gebruik te maken van zijn sterke balans.

Tovano in Maasdijk, actief in verpakte noten en gedroogde vruchten, had een solide jaar en behaalde een recordomzet. De winstniveaus waren bevredigend.

King Nuts & Raaphorst in Bodegraven, actief in noten en rijstcrackers, wist in 2015 zijn marktaandeel en marges te handhaven. De combinatie van de sterkere US dollar en zeer hoge prijzen voor sommige noten zorgden voor lastige handelsomstandigheden. King Nuts & Raaphorst handhaafde zijn sterke positie in Nederland en exporteerde meer dan in 2014. Het maakte zich in Nederland opnieuw waar als marktleider in noten en aanverwante producten.

 

 

 

 

 

 

 

Eetbare zaden

Red River Commodities in Fargo (Verenigde Staten), actief in het inkopen, verwerken en distribueren van eetbare zaden (met name zonnebloemzaad), beleefde een moeilijk jaar met grote uitdagingen. De wereldwijde oogst van zonnebloemzaad was overvloedig. Dit zette de marges voor Red River Commodities zwaar onder druk. In combinatie met een sterke US dollar maakte het ook de export van onbewerkte zaden bijzonder lastig. Daarbij had politieke onrust in het Midden-Oosten en de oorlog in Syrië en Irak invloed op de marktvraag. De prijsniveaus voor eetbare zonnebloemzaden waren in 2015 aanzienlijk lager dan in 2014. Prijzen stonden verder onder druk door andere voedingsgrondstoffen die worden verwerkt in vogelzaadmixen. Alles bij elkaar leidde dit tot een lagere omzet en aanmerkelijk lagere brutomarge voor Red River Commodities als geheel.

De omzet en nettowinst van SunGold waren hoger dan in 2014, voornamelijk dankzij toenemende omzet in ongepelde zonnebloemzaden en toenemende volumes in alternatieve producten zoals geroosterde kikkererwten en sojabonen. In 2015 nam de omzet van SunButter®, een allergeenvrije vervanger van pindakaas toe. Door hogere personeelskosten en een toename in marketinginspanningen daalde de nettowinst ten opzichte van 2014.

Red River-van Eck in Zevenbergen wist goed gebruik te maken van handelskansen in de maanzaadmarkt en behaalde goede resultaten in maanzaad en andere zaden voor de industrie. De activiteiten in zonnebloemzaad in het zuidoosten van Europa werden getroffen door overaanbod en problemen met de kwaliteit van de oogst van 2014. Hiervoor werden in 2015 voorzieningen getroffen. Dit leidde tot een nettoverlies voor Red River-van Eck. Om die reden worden de bestaande zonnebloemactiviteiten in Bulgarije afgebouwd.

SIGCO Warenhandel in Hamburg (Duitsland) leverde een positieve bijdrage aan de nettowinst van de Groep. De integratie van SIGCO Warenhandel werd in 2015 afgerond. Het bedrijf is nu klaar voor toekomstige groei.

Thee

Van Rees Group in Rotterdam behaalde goede resultaten onder lastige marktomstandigheden. Door het wereldwijde netwerk van 12 kantoren is de Van Rees Group een belangrijke leverancier voor thee-importeurs in het gebied rond de Middellandse Zee, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Veel van deze markten hadden te maken met nadelige politieke en economische ontwikkelingen die hun weerslag hadden op logistiek en wisselkoersen. Door nadruk op de kwaliteit van inkomsten namen op sommige gebieden de volumes af. Risicobeheersing had een belangrijke plaats in het beleid, evenals beheersing van het werkkapitaal. De nettowinst steeg. In 2015 rolde Van Rees Group het nieuwe ERP-systeem uit in Noord-Amerika en Kenia. Dit proces wordt in 2016 gecontinueerd.

Voedingsingrediënten

Er waren in 2015 positieve ontwikkelingen te melden voor de groepsactiviteiten in natuurlijke voedingsingrediënten. Het was het jaar dat Tefco EuroIngredients en Snick EuroIngredients werden samengevoegd tot een enkele organisatie voor de Benelux, met een eenduidige strategie en marktbenadering. Door de samenvoeging is de vestiging in Nederland gesloten en zijn de voorraden ondergebracht in Ruddervoorde (België). Ook werden alle activiteiten overgezet naar het ERP-systeem van Snick EuroIngredients. Het consolidatieproces wordt in 2016 afgerond.

Eenmalige posten

De resultaten in 2015 bevatten een aantal eenmalige posten, waaronder met name het vrijkomen van een deel van de voorwaardelijke verwervingsprijs en een belastingvoordeel. Tezamen hadden deze posten een positief effect op de nettowinst, die in 2015 uitkwam op € 0,9 miljoen (2014: + € 0,3 miljoen).

Geconsolideerde balans

Door de hogere prijsniveaus per jaareinde (vooral in het segment Specerijen en Noten) en een sterkeeuro/US dollar eindejaarskoers, gedeeltelijk gecompenseerd door actief werkkapitaal beheer, sloot de Groep het jaar af met een hoger balanstotaal.

De totale activa per 31 december 2015 bedroegen € 348,9 miljoen (per jaareinde 2014: € 337,2 miljoen, + 3,5%). De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2015 waren:

 • Het eigen vermogen nam toe met € 16,4 miljoen tot € 168,3 miljoen op 31 december 2015 (per jaareinde 2014: € 151,9 miljoen). De belangrijkste componenten waren onder meer: een nettowinst over 2015 van € 32,3 miljoen; dividenduitkeringen aan aandeelhouders van € 26,2 miljoen (in 2014:€ 23,7 miljoen, +10,6%) en positieve wisselkoerseffecten ten bedrage van € 5,3 miljoen. In totaal werden 224.125 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van Acomo’s aandelenoptieplan, waardoor het eigen vermogen werd vergroot met € 1,7 miljoen.
 • Goodwill nam toe met € 3,5 miljoen als gevolg van de sterkere eindejaarskoers van de US dollar en het effect daarvan op de goodwill die is betaald voor de zaden- en theebedrijven in 2010.
 • De totale vaste activa namen toe met € 4,1 miljoen, vooral dankzij de sterke US dollar per jaareinde (positief effect circa € 3,6 miljoen).
 • De langetermijnleningen zijn afgenomen met € 2,0 miljoen.
 • Het totale werkkapitaal (voornamelijk inventaris, debiteuren en crediteuren) nam toe met € 19,3 miljoen als gevolg van het netto-effect van de sterkere eindejaarskoers van de US dollar en hogere prijsniveaus per jaareinde. Deze werden deels teniet gedaan door actief beheer van het werkkapitaal. Dit leidde tot een toename van de werkkapitaalfinanciering (deels in US dollar) met € 15,8 miljoen.
 • De solvabiliteit per 31 december 2015 was 48,2% (jaareinde 2014: 45,1%).

Dividend

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen een dividend voor van € 1,00 per aandeel (2014: € 1,00 exclusief een speciaal dividend van € 0,10). Dit vertegenwoordigt een pay-out van 74,2% van de winst per aandeel. Na aftrek van het interimdividend van € 0,40 per aandeel dat is uitgekeerd in augustus 2015, zou dit een slotdividend betekenen van € 0,60 per aandeel, betaalbaar in contanten.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

28 april 2016 datum ex-dividend

29 april 2016 registratiedatum

11 mei 2016 uitkering

Prestaties Q4 2015

Q4 2015 was teleurstellend in vergelijking met dezelfde periode in 2014, voornamelijk door slechtere resultaten in het segment Eetbare zaden. De overige segmenten behaalden goede resultaten, in lijn met die van 2014.

Vooruitzicht 2016

Het jaar 2016 is van start gegaan in lijn met het begin van 2015. Gezien de aard van de activiteiten van de Groep is het niet mogelijk om marktontwikkelingen of resultaten van de Groep te voorspellen. We zijn er echter van overtuigd dat de inspanningen van de teams zullen blijven leiden tot goede resultaten voor onze aandeelhouders.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op dinsdag 26 april 2016 om 10:00 uur in het Hilton Hotel te Rotterdam. Het Engelstalige jaarverslag over 2015 wordt gepubliceerd op www.acomo.nl op donderdag 3 maart 2016, na sluiting van de beurs.

Rotterdam, 11 februari 2016

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

 

Boilerplate

Over Amsterdam Commodities N.V.

Amsterdam Commodities NV (Acomo) is een internationale groep met haar belangrijkste activiteiten in de handel en distributie van voedingsgrondstoffen en ingrediënten. Onze belangrijkste handelsondernemingen zijn Catz International B.V. in Rotterdam (specerijen en voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in Rotterdam (thee), Red River Commodities Inc. in Fargo, USA (eetbare zonnebloemzaden), Red River-Van Eck B.V. in Zevenbergen en SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg, Duitsland (eetbare zaden), King Nuts B.V. in Bodegraven (noten) en Snick EuroIngredients N.V in Ruddervoorde, België en Tefco EuroIngrediënts B.V. in Bodegraven (voedingsingrediënten). De Acomo aandelen worden verhandeld op Euronext Amsterdam sinds 1908.

Deel dit bericht

Laatste nieuws