Rotterdam ,
30
juli
2015
|
18:00
Europe/Amsterdam

Acomo HJ 2015 nettowinst stabiel € 17,2 miljoen

Interim-dividend € 0,40 per aandeel, gelijk met HJ 2014

Voornaamste financiële indicatoren eerste halfjaar 2015

 • Nettowinst: € 17,2 miljoen (HJ 2014: € 17,3 miljoen, - 0,8%)
 • Omzet: € 331,7 miljoen (HJ 2014: € 306,4 miljoen, + 8,3%)
 • EBITDA: € 27,7 milljoen (HJ 2014: € 27,7 miljoen, gelijk)
 • Winst per aandeel: € 0,723 (HJ 2014: € 0,734, - 1,5%)
 • Interim-dividend: € 0,40 per aandeel (HJ 2014: € 0,40, gelijk)
 • Solvabiliteit: 46,7% (HJ 2014: 45,8%)

Amsterdam Commodities N.V. (‘Acomo’ of de ‘Vennootschap’), het aan Euronext Amsterdam genoteerde handelshuis in specerijen en noten, voedingsingrediënten, thee en eetbare zaden, behaalde in het eerste halfjaar van 2015 (‘HJ 2015’) een geconsolideerde omzet van € 331,7 miljoen (HJ 2014: € 306,4 miljoen,

+ 8,3%) en een nettowinst van € 17,2 miljoen (HJ 2014: € 17,3 miljoen, - 0,8%). De winst per aandeel daalde met 1,5% van € 0,734 per aandeel in HJ 2014 tot € 0,723 in HJ 2015.

CEO Erik Rietkerk: "In de afgelopen zes maanden zijn onze bedrijven geconfronteerd met gevarieerde marktontwikkelingen en de daaraan gekoppelde uitdagingen. Sommige segmenten hadden te maken met stijgende prijzen terwijl andere segmenten geconfronteerd werden met dalende prijzen door hoge volumes als gevolg van uitzonderlijk goede oogsten. Wij blijven gericht op het bedienen van klanten en het leveren van hoogwaardige producten die afkomstig zijn van leveranciers waarmee wij al vele jaren mee handelen. De nettowinst van € 17,2 miljoen is opnieuw een uitstekende prestatie. Ons interim-dividend van € 0,40 per aandeel is in lijn met ons interim-dividendbeleid dat vorig jaar werd ingezet".

Algemene ontwikkelingen

Gedurende de eerste zes maanden van 2015 beïnvloedden diverse ontwikkelingen de activiteiten van Acomo: onrust in de Euro-regio met Griekenland als het punt van aandacht, oorlogen in verschillende delen van het Midden-Oosten, politieke onrust in Noord-Afrikaanse landen en de voortdurende aandacht voor voedselveiligheid. Deze ontwikkelingen leidden tot uitdagende situaties binnen de respectievelijke supply chains. In Europa zette de economische stabilisatie zich voort en ook Noord-Amerika toonde veelbelovende tekenen van herstel. De US dollarkoers ten opzichte van de Euro versterkte aanzienlijk hetgeen de prijsniveaus in Europa beïnvloedde. Per productgroep waren specifieke prijsbewegingen waarneembaar met beelden die variëerden van sterke prijsdalingen – in bijvoorbeeld verschillende eetbare zaden en agro grondstoffenmarkten – tot stabilisering en tot soms significante prijsstijgingen voor sommige producten zoals specerijen en noten.De trend van lagere prijsniveaus voor grondstoffen, geleid door lagere olieprijzen, zette zich door, verder versterkt door klimatologische en politieke ontwikkelingen die oogsten en verhandelde volumes beïnvloedden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in veel gevallen slechts een relatief klein deel van onze producten consumentenproducten zijn. Dit heeft een stabiliserend effect op onze omzet en volumes.

Kerncijfers HJ 2015

 

Resultaat HJ 2015

De omzet gedurende HJ 2015 steeg ten opzichte van HJ 2014 tot € 331,7 miljoen (+ 8,3 %) waarbij gemiddeld gezien de prijsniveaus stegen, de US dollar ten opzichte van de Euro sterker werd en volumes in diverse segmenten gelijk bleven of soms een geringe daling vertoonden. De brutomarge steeg tot 17,0% (HJ 2014: 16,7%) door continue focus op toegevoegde waarde en op een verstandige afweging tussen risico en rendement. De operationele kosten (exclusief incidentele posten) namen met 8,9% toe met name als gevolg van de sterkere US dollar ten opzichte van de Euro. De EBITDA was stabiel op € 27,7 miljoen.

De financiële baten en lasten stegen door gemiddeld hoger werkkapitaal als gevolg van stijgende prijzen en door koersresultaten. De effectieve belastingdruk daalde van 28,7% naar 27,6% door realisatie van winsten in landen met een relatief lagere effectieve belastingdruk.

De nettowinst in HJ 2015 daalde ten opzichte van HJ 2014 met € 0,1 miljoen tot € 17,2 miljoen (- 0,8%). Exclusief het netto effect van eenmalige posten van totaal € 0,1 miljoen (het HJ 2014 resultaat werd daardoor enigszins positiever beïnvloed dan het HJ 2015) daalde de nettowinst met 0,5%.

Bedrijfsactiviteiten

De activiteiten in de handel in specerijen, noten en gedroogde vruchten leverden wederom een zeer significante bijdrage aan de geconsolideerde resultaten van de Groep. De verhandelde volumes waren goed en er was sprake van prijsniveaus die gemiddeld een stijgende tendens vertoonden. Voor sommige producten was sprake van substantiële prijsstijgingen. De vraag naar producten was sterk en leveringen werden beïnvloed door lokale onrust in de landen van oorsprong waardoor soms grote prijsvolatiliteit ontstond in aldaar ingekochte producten. Klanten dekten hun prijsrisico’s en default risico’s af door forwardcontracten aan te gaan met onze bedrijven. Het operationele kostenniveau bleef stabiel en van significante onverwachte posten was geen sprake.

De activiteiten inzake de productie en distributie van eetbare zaden, vooral zonnebloempitten, toonden diverse ontwikkelingen. De brede businesspropositie van Red River Commodities bewees wederom haar kracht, een propositie die is gericht op het leveren van eetbare zaden van een bovengemiddelde kwaliteit in combinatie met een scherpe prijsstelling. De uitvoer uit Noord-Amerika vertoonde een positieve trend na enkele jaren van dalingen. De vraag en het aanbod van vogelzaadproducten lieten een stabiel volume zien met prijsniveaus die de neerwaartse trend van agri commodities volgden. De Sunbutter®-activiteiten vertoonden opnieuw lichte groei waarbij gerichte marketingactiviteiten vorm beginnen te krijgen. Sungold, actief in het roosteren, zouten en verpakken van snacks, realiseerde een toename van haar resultaten ten opzichte van 2014 na implementatie van een aantal operationele verbeteringen. Na een brand in de Horace-faciliteit heeft het management in een zeer kort tijdsbestek met succes de capaciteit teruggebracht tot het normale niveau. Het jaar 2015 begon met regen in het zuiden en noorden, gevolgd door zonnige dagen na het planten. Dergelijke omstandigheden worden beschouwd als een goede basis voor toekomstige oogsten. Red River Commodities bevindt zich in het midden van het groeiseizoen en het is dan ook te vroeg om de te oogsten volumes en de kwaliteit daarvan te voorspellen.

Red River van Eck realiseerde wederom goede resultaten in haar handelsactiviteiten. De in 2014 geoogste volumes Europese zonnebloempitten zijn significant gestegen; in 2015 werd Red River van Eck geconfronteerd met een aantal kwaliteitsproblemen die leidden tot uitdagingen op het gebied van het leveren van goede producten aan klanten met operationele verliezen als gevolg.

SIGCO Warenhandel in Hamburg had een enigszins tragere start, mede vanwege de hoge volumes van geoogste zaden die werden aangeboden door oorsprong, resulterend in lagere prijsniveaus.

Onze theehandel- en mengactiviteiten acteerden in een markt met toenemende prijsniveaus na een jaar van zeer lage prijsniveaus die een gevolg waren van grote hoeveelheden geoogste thee in bijna alle theeproducerende landen. Van Rees Group realiseerde hogere marges en klanten startten met het afdekken van toekomstige prijsrisico’s. De groep investeerde wederom in jonge talentvolle trainees en in het nieuwe ERP-IT systeem dat werd uitgerold naar Noord-Amerika. Op 1 april startte Maarten Obbink als nieuwe algemeen directeur van Van Rees Group.

De distributie- en mengactiviteiten van Snick EuroIngredients, actief in voedingsingrediënten, bleven groeien. De activiteiten van Tefco EuroIngredients werden volledig geïntegreerd in Ruddervoorde, België. Een aantal principalen werd toegevoegd aan de portfolio en klanten profiteerden van de nieuwe mengfaciliteiten in Ruddervoorde. Deze faciliteit is volledig HACCP, ISO22000, FSSC22000, GMP en Bio-Organic goedgekeurd en biedt daarmee zeer goede mogelijkheden voor verdere groei met het in-house vervaardigen van hoogwaardige voedingsingrediënten.

Noemenswaardige ontwikkelingen

Naast de lopende ontwikkelingen bij de dochterondernemingen zijn in het kader van dit halfjaarbericht 2015 de volgende relevante zaken in het bijzonder te noemen:

 • In april werd bekend gemaakt dat CFO Jan ten Kate op 1 augustus zal aftreden als lid van de Raad van Bestuur van Acomo. Het proces voor het vinden van een nieuwe CFO is gestart.
 • In mei heeft een korte brand in een roastlijn in onze Horace (ND) faciliteit van Sungold Foods, onderdeel van Red River Commodities, een deel van de roastapparatuur vernietigd. Gerichte acties, waaronder het tijdelijke gebruik van onze tweede Sungold-faciliteit in Lubbock, stelde ons in staat om volledig conform afspraken te blijven leveren. Daardoor werden mogelijke negatieve effecten op de supply chains van klanten geheel voorkomen;
 • In juni werd het nieuwe groepsbrede ERP-systeem bij Van Rees Group uitgerold naar het Toronto kantoor (zetel van de Noord-Amerikaanse theeactiviteiten). Colombo, Sri Lanka, volgt later dit jaar.

Interim-dividend HJ 2015

De Acomo Corporate Governance Code, zoals gepubliceerd op www.acomo.nl, beschrijft dat Acomo een focus heeft op het behouden van haar traditioneel sterke dividendbeleid. Dit beleid houdt in dat jaarlijks een aanzienlijk deel van de nettowinst in contanten wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In de afgelopen jaren was de pay-out ratio ongeveer 60% of hoger.

In 2014 werd het half jaar interim-dividend gekoppeld aan het gerealiseerde nettoresultaat in het respectievelijke half jaar. Bij het bepalen van een half jaar interim-dividend wordt ook rekening gehouden met investeringen in projecten, met ontwikkelingen in het werkkapitaal en met de beschikbare financieringsruimte. Derhalve zal ook het jaarlijkse slotdividend meer in lijn zijn met het nettoresultaat en de operationele kasstroom van de Groep in de tweede helft van het boekjaar.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben besloten een interim-dividend uit te keren van € 0,40 per aandeel (2014: € 0,40, gelijk). Het interim-dividend wordt op 12 augustus 2015 betaalbaar gesteld. De aandelen Acomo gaan ex-dividend op 3 augustus 2015.

Posten met een specifiek karakter en Euro / US dollar valuta-effecten

De HJ 2015 resultaten bevatten een aantal posten met een specifiek karakter dat van belang is voor een goede vergelijking met HJ 2014. De belangrijkste posten in beide half jaarperioden waren:

 • HJ 2015: een bate als gevolg van een vrijval van een voorziening voor earn out-verplichtingen en -kosten in verband met statutaire directeuren die de Groep verlaten;
 • HJ 2014: een vrijval van een pensioenvoorziening na aanpassing van de desbetreffende pensioenregeling van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling en rentelasten met betrekking tot de volledige afschrijving van kosten van acquisitieleningen na vervroegde volledige terugbetaling van deze leningen.

Het totale effect van deze posten op de HJ 2015 nettowinst ten opzichte van HJ 2014 bedroeg minder dan € 0,1 miljoen.

Van Rees Group en Red River Commodities rapporteren hun resultaten aan Acomo in US dollars waarna Acomo de resultaten omrekent in de rapporteringsvaluta van de Groep zijnde de Euro. De gemiddelde koers van de US dollar ten opzichte van de Euro gedurende HJ 2015 (1,117) was aanzienlijk sterker dan die gedurende HJ 2014 (1,371) hetgeen in de omrekening naar Euro’s leidde tot een positief effect van afgerond € 1,3 miljoen (wanneer de koers van HJ 2014 zou zjin gehanteerd).

De US dollar slotkoers op 30 juni 2015 was met 1,115 eveneens sterker dan de 1,210 op 31 december 2014 resulterend in een verhogend effect op de totale activa op de balans van € 14,5 miljoen.

Balans en financieringspositie

De netto toename van de materiële vaste activa ten opzichte van 31 december 2014 is een gevolg van de sterkere US dollar waarbij de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen.

De sterkere US dollar leidde tot een hoger werkkapitaal gecombineerd met hogere voorraden door o.a. seizoensinvloeden en hogere prijsniveaus, toegenomen vorderingen door juni verkopen die hoger waren dan in december en lagere schulden aan crediteuren doordat begin 2015 oogsten uit 2014 werden betaald aan boeren en andere leveranciers. Dit resulteerde in hogere werkkapitaalfinanciering. Daarnaast werd in mei 2015 het slotdividend 2014 van € 16,7 miljoen betaald (€ 0,70 per aandeel).

De langlopende leningen muteerden door reguliere aflossingen gecombineerd met de sterkere US dollar.

Kasstromen HJ 2015

De kasstromen in HJ 2015 kunnen worden samengevat als volgt:

 • de operationele kasstroom daalde met 6,2% naar € 24,9 miljoen (HJ 2014: € 26,6 miljoen);
 • het netto werkkapitaal daalde met € 4,5 miljoen als gevolg van lagere voorraden en handelsvorderingen (terugkomend HJ seizoeneffect) en hogere financieringen van werkkapitaal;
 • betalingen van rente en belastingen ad € 7,5 miljoen ( HJ 2014: € 7,8 miljoen);
 • betaling van het slotdividend 2014 ad € 16,7 miljoen (HJ 2014: € 14,2 miljoen);
 • betalingen van investeringen in vaste activa ad € 2,0 miljoen (HJ 2014 € 1,2 miljoen);
 • aflossingen van langlopende leningen ad € 1,5 miljoen (HJ 2014: € 10,9 miljoen);

Hierdoor nam de kortlopende bancaire financiering in vergelijking met HJ 2014 toe met € 10,4 miljoen tot € 107.6 miljoen per 30 juni 2015. De totale beschikbare bancaire financiering per 30 juni 2015 was

€ 228,4 miljoen in vergelijking met € 221,6 miljoen eind 2014.

Vooruitzichten 2015

Gezien de aard van onze activiteiten zijn de gerealiseerde resultaten geen garantie voor eenzelfde trend in de tweede helft van het jaar. De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten gecombineerd met terugkerende spanning in de Eurozone en daarbuiten weerspiegelen nog steeds onevenwichtigheden die aandacht vragen en indirect van invloed zijn op de wereldwijde handel. Door klimaatveranderingen lijken extreme weersomstandigheden steeds vaker voor te komen. Ook dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de agrarische activiteiten wereldwijd. Verder blijft voedselveiligheid en -regelgeving een voortdurend terugkerend onderwerp.

Wij hebben vertrouwen in de ervaring en de marktkennis van al onze trading teams en vertrouwen erop dat 2015 wederom een succesvol jaar voor onze aandeelhouders en voor andere belanghebbenden zal worden.

Bestuurdersverklaring als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft

De bestuurders van de Vennootschap verklaren hierbij dat, voor zover hun bekend:

 1. de halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2015 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van de Vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
 2. het directieverslag over het eerste halfjaar 2015 een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2015 van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen.

Rotterdam, 30 juli 2015

Erik Rietkerk Jan ten Kate

CEO CFO

 

Bijlagen

Pagina 7        Geconsolideerde balans per 30 juni 2015

Pagina 8       Geconsolideerde winst- en verliesrekening HJ 2015

Pagina 8       Geconsolideerd kasstroomoverzicht HJ 2015

Pagina 9       Geconsolideerd verloopoverzicht van het eigen vermogen HJ 2015

Pagina 9       Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat HJ 2015

Pagina 10     Segmentrapportage HJ 2015

Pagina 11     Toelichting op de geconsolideerde interim halfjaarrekening HJ 2015

Pagina 12     Financiële agenda 2015 - 2016

Dit halfjaarbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het formele Engelstalige Halfjaarbericht 2015. Bij eventuele verschillen tussen beide versies prevaleert de Engelstalige versie.