Rotterdam,
31
juli
2014
|
18:19
Europe/Amsterdam

Interim-dividend in lijn gebracht met resultaten – vastgesteld op € 0,40 per aandeel

Acomo HJ 2014 nettowinst groeit naar € 17,3 miljoen

Hoofdpunten en KPI’s eerste halfjaar 2014
 • Omzet: € 306 miljoen (HJ 2013: € 303 miljoen, + 1,1%)
 • Brutowinstmarge neemt toe tot 16,7% (HJ 2013: 15,6%)
 • Nettowinst: € 17,3 miljoen (HJ 2013: € 14,3 miljoen, + 20,9%)
 • Winst per aandeel: € 0,734 (HJ 2013: € 0,617, +19,0%)
 • Interim-dividend: € 0,40 per aandeel (HJ 2013: € 0,17, + 135,3%) *)
 • Nieuwe groepsfinanciering van € 250 miljoen met vier banken, getekend op 7 februari 2014
 • Overname (100%) van SIGCO Warenhandel GmbH in Hamburg, getekend op 10 juli 2014

*)   Vanaf 2014 herziet Acomo haar halfjaarlijks interim-dividend beleid door de hoogte van het interim-dividend in lijn te brengen met de onderliggende resultaten. Als gevolg hiervan verhoogt Acomo het HJ 2014 interim-dividend met 135,3% naar € 0,40 per aandeel, vergeleken met het HJ 2013 interim-dividend van € 0,17 per aandeel. Zie verder de separate paragraaf hierover in dit persbericht.

Amsterdam Commodities N.V. (‘Acomo’ of de ‘Vennootschap’), het aan Euronext Amsterdam genoteerde handelshuis in specerijen en noten, voedselingrediënten, thee en eetbare zaden, behaalde in het eerste halfjaar van 2014 (‘HJ 2014’) een geconsolideerde omzet van € 306,4 miljoen (HJ 2013: € 302,9 miljoen,

+ 1,1%) en een nettowinst van € 17,3 miljoen (HJ 2013: € 14,3 miljoen, + 20,9%). De winst per aandeel steeg met 19,0% tot € 0,734 per aandeel (HJ 2013: € 0,617 per aandeel).

CEO Erik Rietkerk: “In de afgelopen zes maanden van 2014 hebben onze bedrijven wederom hun uitstekende reputatie en betrouwbaarheid bewezen, zeker in segmenten met snel veranderende prijsniveaus, hetgeen resulteerde in een zeer succesvol halfjaar. Focus op marges in de supply chains leidde tot een netto winst van € 17,3 miljoen wat een nieuwe record is qua halfjaar resultaat. Ons interim-dividend van € 0,40 per aandeel weerspiegelt onze sterke kasstroom in combinatie met onze solide financieringspositie. Wij blijven investeren in onderdelen van supply chains die de relaties met onze leveranciers en klanten verder versterken en waar we goede rendementen voor onze aandeelhouders kunnen realiseren. De SIGCO overname is een voorbeeld van die aanpak.”

Algemene ontwikkelingen

Gedurende de eerste zes maanden van 2014 beïnvloedden diverse ontwikkelingen de lokale activiteiten van Acomo. Onrust in het Midden-Oosten en in Kenia resulteerde in uitdagende situaties binnen de respectievelijke supply chains. In Europa zette de economische stabilisatie zich voort met eerste tekenen van groei, echter op lage niveaus. Het consumentenvertrouwen en de consumptie in het Westen vertoonden ook licht positieve trends. Per productgroep waren prijsbewegingen waarneembaar met diverse beelden, variërend van sterke prijsdalingen – in bijvoorbeeld verschillende theemarkten – tot stabilisering en tot soms significante prijsstijgingen voor sommige producten.

Het beeld van een toenemende vraag uit landen met sterke economische groei bleef bestaan waarbij klimatologische ontwikkelingen diverse oogsten en handelsstromen beïnvloedden. Daarbij moet worden bedacht dat onze producten in veel situaties een relatief klein onderdeel zijn van de totale kostprijs van producten voor de eindconsument. Dit heeft een stabiliserend effect op onze omzet en volumes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat HJ 2014

De omzet gedurende HJ 2014 steeg enigszins ten opzichte van HJ 2013 tot € 306,4 miljoen (+ 1,1 %) waarbij gemiddeld gezien de prijsniveaus enigszins stegen en volumes in diverse segmenten gelijk bleven of soms een geringe daling vertoonden. De brutomarge steeg tot 16,7% (HJ 2013: 15,6%) door continue focus op toegevoegde waarde. De operationele kosten (exclusief incidentele posten) namen met 3.1% licht toe als gevolg van groei in diverse ondernemingen en als gevolg van de nieuwe warehouse faciliteit van Snick in Ruddervoorde, België en het nieuwe kantoor van Van Rees Group in Dubai die beide volledig operationeel werden.

Financiële baten en lasten omvatten nog niet geheel afgeschreven kosten van bijna € 0,2 miljoen door de vervroegde aflossingen in februari 2014 van alle toen nog bestaande acquisitieleningen. De rentelasten daalden als gevolg van een gemiddeld lager rentepercentage die in rekening werd gebracht voor bankfinancieringen, ondanks een gemiddeld hoger werkkapitaalniveau. De effectieve belastingdruk daalde tot 28,7% door verschuiving van winsten naar landen met een relatief lagere effectieve belastingdruk.

De nettowinst in HJ 2014 steeg ten opzichte van HJ 2013 met € 3,0 miljoen tot € 17,3 miljoen (+ 20,9%). Exclusief eenmalige posten van totaal € 0,6 miljoen, steeg de nettowinst met 16,5%.

Bedrijfsactiviteiten

De activiteiten in de handel in specerijen, noten en gedroogde vruchten leverden wederom een zeer significante bijdrage aan de geconsolideerde resultaten van de Groep. De markten vertoonden actieve handelsniveaus. In het algemeen vertoonden de prijsniveaus een stijgende tendens. Voor sommige producten was sprake van substantiële prijsstijgingen. De vraag naar producten was sterk en leveringen werden beïnvloed door lokale onrust in oorsprong landen met als gevolg een soms grote prijsvolatiliteit in aldaar ingekochte producten. De verkopen van zogenaamde ‘super foods’ versterkten de groei. Klanten dekten hun prijsrisico’s en non-compliance risico’s af door forwardcontracten aan te gaan met onze verschillende bedrijven. Het operationeel kosten niveau bleef stabiel en van significante onverwachte winsten of verliezen was geen sprake.

De activiteiten op het gebied van productie en distributie van eetbare zaden, vooral zonnebloempitten, ontwikkelden zich positief. De brede business propositie van Red River Commodities toonde haar kracht, een propositie die is gericht op het leveren van eetbare zaden van een bovengemiddelde kwaliteit in combinatie met een scherpe prijsstelling. De uitvoer uit Noord-Amerika vertoonde een positieve trend na enkele jaren van dalingen. De vraag en het aanbod van vogelzaadproducten waren enigszins beneden het extreem hoge niveau van 2013 maar bleven sterk door wederom een lange winterperiode. De Sunbutter® activiteiten groeiden gestaag door verdere marktpenetratie en een toenemende vraag naar pinda-vrije producten. Sungold, actief in het roosteren, zouten en verpakken van snacks, realiseerde een toename van haar resultaten na implementatie van een aantal operationele verbeteringen. De focus zal zijn gericht op verdere benutting van de bestaande capaciteit die algemeen wordt beschouwd als een standaard voor hoge kwaliteit gebrande ‘inshell’ zonnebloemsnacks. Het weer in het begin van 2014 kenmerkte zich door combinaties van regen in het noorden en droogtes in de zuidelijke staten met onder andere als gevolg  enige vertraging in het zaaien in het noorden van de Mid-West. Daarna waren de weersomstandigheden in de meeste regio’s goed. De gevolgen hiervan voor de zonnebloemoogsten en voor uiteindelijk de consumptie zijn nog onduidelijk. Red River van Eck realiseerde zeer goede resultaten in haar handelsactiviteiten.

Onze thee handelsactiviteiten werden dit jaar geconfronteerd met sterk dalende prijsniveaus. Politieke onrust in grote consumerende landen leidde tot forse uitdagingen voor de wereldwijde supply chains van thee. Goede weersomstandigheden leidden in diverse landen tot grote volumes aan geoogste thee. Als gevolg hiervan daalden de theeprijzen. Van Rees bleef haar relaties met leveranciers en afnemers verder uitbouwen met een gerichte focus op het creëren van toegevoegde waarde door combinaties van het mengen, transporteren en opslaan van thee. Daarnaast nam de verkoop van gecertificeerde Rainforrest Alliance thee verder toe. Het onlangs geopende kantoor in Dubai werd volledig operationeel.

De distributie- en mengactiviteiten in voedingsingrediënten bleven groeien waarbij de zeer sterke relaties met opdrachtgevers en met afnemers wederom hun kracht en effect bewezen. Na het installeren en testen van de totale menginstallaties startte de nieuwe productie en warehousefaciliteit in Ruddervoorde haar activiteiten. De nieuwe faciliteit is volledig HACCP, ISO22000, GMP en Bio-Organic goedgekeurd en biedt daarmee zeer goede mogelijkheden voor verdere groei met het in-house vervaardigen van hoogwaardige voedselingrediënten. De integratie van Snick en Tefco tot een gecombineerde marktpropositie ontwikkelt zich goed.

Noemenswaardige ontwikkelingen

Naast de lopende ontwikkelingen bij de dochterondernemingen zijn in het kader van dit halfjaarbericht de volgende zaken in het bijzonder relevant te noemen:

 • Op 10 juli 2014 werd een akkoord bereikt en overeenkomst getekend voor de overname van 100% van de uitstaande aandelen van SIGCO Warenhandel GmbH in Hamburg, Duitsland. SIGCO handelt in eetbare zaden in de West-Europese markt en versterkt onze Europese eetbare zadenactiviteiten.
 • De operationele integratie van Snick EuroIngredients en Tefco EuroIngredients wordt dit jaar afgerond; de combinatie zal een sterke marktpositie in de Benelux hebben gericht op het leveren van toegevoegde waarde door gerichte proposities voor voedselverwerkende klanten in de hartige-, vlees- en bakkerij-industrie.
 • Het nieuwe ERP-systeem bij Van Rees Group is operationeel in het kantoor in Rotterdam. Van Rees treft momenteel voorbereidingen voor implementatie in haar wereldwijde netwerk van kantoren.

Vooruitzichten 2014

De halfjaarresultaten waren zeer goed. Gezien de aard van onze activiteiten zijn deze resultaten geen garantie voor eenzelfde trend in de tweede helft van het jaar. De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten gecombineerd met terugkerende spanning in de eurozone en daarbuiten weerspiegelen nog steeds onevenwichtigheden die aandacht vragen en indirect van invloed zijn op de wereldwijde handel. Door klimaatveranderingen lijken extreme weersomstandigheden steeds vaker voor te komen. Ook dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de agrarische activiteiten wereldwijd. Verder blijft voedselveiligheid en regelgeving een voortdurend terugkerend onderwerp.

Acomo streeft naar verdere groei en stabilisatie van de resultaten door verdere diversificatie van de activiteiten in de Groep, zelfs te midden van onvoorspelbare en oncontroleerbare marktomstandigheden. Wij hebben vertrouwen in de ervaring en de marktkennis van al onze trading teams en vertrouwen erop dat 2014 wederom een succesvol jaar voor onze aandeelhouders en voor andere belanghebbenden zal worden.

Interim-dividend HJ 2014 – in lijn met de gerealiseerde halfjaarresultaten

De Acomo Corporate Governance Code, zoals gepubliceerd op www.acomo.nl, beschrijft dat Acomo een focus heeft op het behouden van het traditioneel sterke dividendbeleid van de Groep. Dit beleid houdt in dat jaarlijks een aanzienlijk deel van de nettowinst in contanten wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In de afgelopen jaren was de pay-out ratio ongeveer 60%.

In februari 2014 werden nieuwe bancaire faciliteiten gearrangeerd en werden alle nog uitstaande acquisitieleningen volledig afgelost. Terwijl in het verleden de halfjaar interim-dividend pay-out ratio’s aanzienlijk lager waren dan de jaarlijkse dividend pay-out ratio’s, zullen toekomstige half jaar interim-dividenden in lijn worden gebracht met de gerealiseerde netto resultaten van het desbetreffende half jaar. Bij het bepalen van een half jaar interim-dividend zal ook rekening gehouden worden met investeringen in projecten, met ontwikkelingen in het werkkapitaal en met de beschikbare financieringsruimte. Derhalve zal ook het jaarlijkse slotdividend meer in lijn zijn met het nettoresultaat en de operationele kasstroom van de Groep in de tweede helft van het boekjaar.

Dit half jaar interim-dividendbeleid is in lijn met het bestaande jaarlijkse dividendbeleid dat wordt beschreven in de Acomo Corporate Governance Code.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben besloten een interim-dividend uit te keren van € 0,40 per aandeel (2013: € 0,17, + 135,3%). Het interim-dividend wordt op 13 augustus 2014 betaalbaar gesteld. De aandelen Acomo gaan ex-dividend op 4 augustus 2014.

Posten met een speciaal karakter / Euro – US dollar valuta effecten

De HJ 2014 resultaten bevatten een aantal posten met een specifiek karakter dat van belang is voor een vergelijking met HJ 2013. De belangrijkste posten in beide half jaar perioden waren:

 • HY 2014: een vrijval van een pensioenvoorziening na aanpassing van de desbetreffende pensioenregeling van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling;
 • HY 2014: rentelasten met betrekking tot de volledige afschrijving van kosten van acquisitieleningen na vervroegde volledige terugbetaling van deze leningen;
 • HY 2013: een bate uit de verkoop van onroerend goed;
 • HY 2013: kosten in verband met de verandering van bestuurders.

Het totale effect op de nettowinst in HJ 2014 ten opzichte van HJ 2013 bedroeg afgerond € 0,6 miljoen positief.

Van Rees Group en Red River Commodities rapporteren hun resultaten aan Acomo in US dollar waarna Acomo de resultaten omrekent in de rapporteringsvaluta van de Groep zijnde Euro’s. De gemiddelde koers van de US dollar ten opzichte van de Euro gedurende HJ 2014 (1,371) was zwakker dan die gedurende HJ 2013 (1,313) hetgeen in de omrekening naar euro’s leidde tot een negatief effect van afgerond € 0,3 miljoen. De US dollar slotkoers op 30 juni 2014 was met 1,369 iets sterker dan de 1,379 op31 december 2013 (effect op het balanstotaal: € 1,0 miljoen meer activa oftewel + 0,3%).

Balans en financieringspositie

De netto afname van de materiële vaste activa ten opzichte van 31 december 2013 is een gevolg van afschrijvingen die groter waren dan de investeringen.

De belangrijkste wijzigingen in het werkkapitaal betroffen hogere voorraden door o.a. seizoensinvloeden, hogere prijsniveaus, toegenomen vorderingen door juni verkopen die hoger waren dan in december en lagere schulden aan crediteuren doordat begin 2014 oogsten uit 2013  werden betaald aan boeren en andere leveranciers. Dit resulteerde ook in hogere werkkapitaalfinanciering. Daarnaast werd in mei 2014 het slotdividend van 2013 van € 14,2 miljoen betaald ( € 0,60 per aandeel).

De langlopende leningen muteerden door volledige terugbetaling van alle uitstaande acquisitie leningen in februari 2014 en door reguliere aflossingen op overige langlopende bankleningen.

Kasstromen HJ 2014

De kasstromen in HJ 2014 kunnen worden samengevat als volgt:

 • de operationele kasstroom steeg met 9,3% naar € 26,6 miljoen (HJ 2013: € 24,3 miljoen);
 • toename van het netto werkkapitaal met € 6,4 miljoen als gevolg van hoger voorraden en handelsvorderingen in combinatie met lagere crediteuren en hogere financieringen van werkkapitaal;
 • betalingen van rente en belastingen ad € 7,8 miljoen ( HJ 2013: € 3,7 miljoen);
 • betaling van het slotdividend 2013 ad € 14,2 miljoen (HJ 2013: € 12,8 miljoen);
 • betalingen van investeringen in vaste activa ad € 1,2 miljoen (HJ 2013 € 3,6 miljoen);
 • aflossingen van langlopende leningen ad € 10,9 miljoen (HJ 2013: € 3,6 miljoen);

Hierdoor nam gedurende HJ 2014 de kortlopende bancaire financiering van werkkapitaal toe met € 37,8 miljoen tot € 97,2 miljoen per 30 juni 2014. Als gevolg van de nieuwe financieringsovereenkomst steeg de totale beschikbare financiering voor werkkapitaal per 30 juni 2014 naar afgerond € 220 miljoen in vergelijking met € 150 miljoen eind 2013.

Bestuurdersverklaring als bedoeld in art. 5:25c lid 2 sub c Wft

De bestuurders van de Vennootschap verklaren hierbij dat, voor zover hun bekend:

 1. de halfjaarrekening van de Vennootschap over het eerste halfjaar 2014 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van de Vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
 2. het directieverslag over het eerste halfjaar 2014 een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2014 van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen.

Rotterdam, 31 juli 2014

 

 

Erik Rietkerk                                                                                                     Jan ten Kate                         

CEO                                                                                                                     CFO                                      

Bijlagen

Pagina     7     Geconsolideerde balans per 30 juni 2014

Pagina     8     Geconsolideerde winst- en verliesrekening HJ 2014

Pagina     8     Geconsolideerd kasstroomoverzicht HJ 2014

Pagina     9     Geconsolideerd verloopoverzicht van het eigen vermogen HJ 2014

Pagina     9     Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat HJ 2014

Pagina     10     Segmentrapportage HJ 2014

Pagina     11     Toelichting op de geconsolideerde interim halfjaarrekening HJ 2014

Pagina     13     Financiële agenda 2014 - 2015

Dit halfjaarbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het formele Engelstalige Halfjaarbericht 2014. Bij eventuele verschillen tussen beide versies prevaleert de Engelstalige versie.

Boilerplate

Over Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een wereldwijd toonaangevend handelshuis op het gebied van specerijen (Catz International), thee (Van Rees), zaden (Red River Commodities), noten (King Nuts) en ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie (TEFCO EuroIngredients en Snick EuroIngredients) en handelt in meer dan 90 landen. De aandelen Acomo noteren aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam sinds 1908.