Rotterdam,
19
februari
2014
|
18:00
Europe/Amsterdam

Continuering van solide prestaties

2013 weer een record jaar Acomo - dividend stijgt 10% tot € 0,77 per aandeel

Hoofdpunten financiële indicatoren 2013

 • Nettowinst: € 27,4 miljoen (2012: € 27,0 miljoen; + 1,3%)
 • Omzet: € 584,4 miljoen (2012: € 593,1 miljoen; - 1,5%)
 • Winst per aandeel: € 1,174 (2012: € 1,163; + 0,9%)
 • Voorstel slotdividend: € 0,60 per aandeel (2012: € 0,55; + 9,0%) – totaal dividend 2013 € 0,77 per aandeel (2012: € 0,70; + 10,0%)
 • Versterking solvabiliteit van de groep tot 47,2% (2012: 45,9%)

Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen 2013

 • Na enige daling vertoonden de prijsniveaus van voedselingrediënten wederom een opwaartse tendens, overigens met soms significante verschillen per productgroep
 • Consumptie op een stabiel niveau met eerste tekenen van herstel
 • Aanhoudend sterke prestaties van Specerijen en Noten waarbij de segmenten Eetbare zaden en Voedingsingrediënten presteerden boven 2012; Thee presteerde daaronder
 • Gemiddeld zwakkere Amerikaanse dollar ten opzichte van de Euro
 • Nieuwe kantoren geopend in Dubai (Thee) en Bulgarije (Eetbare zaden)
 • Opstarten van een nieuwe productielocatie voor Voedingsingrediënten in Ruddervoorde, België
 • Arrangeren van een lange termijn groepsfinanciering ad € 250 miljoen, getekend in februari 2014
 • Erik Rietkerk benoemd tot CEO ter vervanging van Stéphane Holvoet

De geconsolideerde omzet van Amsterdam Commodities N.V. (‘Acomo’) daalde in 2013 licht met 1,5% tot        € 584 miljoen (2012: € 593 miljoen). De nettowinst bedroeg € 27,4 miljoen, een lichte stijging tegenover het vorige recordjaar 2012 (2012: € 27,0 miljoen, + 1,3%). Ondanks de uitdagende economische en handelsomstandigheden presteerden Catz International, Red River Commodities en Food Ingredients wederom sterk, daar waar de resultaten van Thee onder 2012 lagen.

De winst per aandeel steeg tot € 1,174 (2012: € 1,163; + 0,9%).

De resultaten 2013 werden tevens enigszins negatief beïnvloed door een gemiddeld zwakkere Amerikaanse dollarkoers ten opzichte van de Euro (minus 3,2% ten opzichte van 2012).

Het voorgestelde totale dividend 2013 bedraagt € 0,77 per aandeel (2012: € 0,70; + 10,0%).

“De vitaliteit van Acomo is af te leiden uit wederom een solide jaar met een netto winst van ruim 27 miljoen euro hetgeen weer een record is voor de groep”, aldus Erik Rietkerk, CEO van Acomo. “Het jaar kenmerkte zich door een robuuste prestatie in onze segmenten Specerijen en Noten, Eetbare zaden en Voedsel ingrediënten. En ondanks dat Thee werd geconfronteerd met turbulente marktomstandigheden, vertoonden hun resultaten in het tweede deel van het jaar een goed herstel.”

Onderstaande grafiek toont de belangrijkste ontwikkelingen van de nettowinst ten opzichte van 2012 (in

€ duizenden):

Activiteiten per segment

Specerijen en Noten

Catz International in Rotterdam, Nederland, bleef presteren op een hoog niveau en blijft de grootste bijdrage leveren aan de resultaten van de Groep. De omzet was lager dan in 2012 als gevolg van gemiddeld lagere prijsniveaus voor verschillende productgroepen. Het nettoresultaat lag onder 2012, maar bleef op een niveau dat vergelijkbaar is met vorige succesvolle jaren. Klimaatontwikkelingen, overstromingen, orkanen en politieke onrust in oorsprongslanden waren factoren die tot uitdagende marktomstandigheden leidden voor zowel leveranciers als klanten. Per regio en productgroep was sprake van soms significante prijs- en volumeschommelingen. Onder deze volatiele omstandigheden bleven leveranciers en klanten voorzichtig. Catz heeft juist in dergelijke marktomstandigheden een belangrijke functie.

Tovano in Maasdijk, Nederland, actief in verpakte noten en gedroogde vruchten, had ook een goed jaar en behaalde een hogere nettowinst dan in 2012.King Nuts & Raaphorst in Bodegraven, Nederland, actief in noten, zag haar volumes en marges stijgen na enkele jaren van druk. Dit was met name het geval voor noten in de hogere prijsklassen nadat de gemiddelde prijsniveaus enigszins daalden. De activiteiten van de lokale markten in Nederland waren robuust en boden King Nuts kansen om haar positie als betrouwbare leverancier van kwalitatief hoogwaardige noten te bewijzen. Het nettoresultaat verdubbelde nagenoeg  ten opzichte van 2012.

Eetbare zaden

Red River Commodities in Fargo, USA, actief in de inkoop, verwerking en distributie van eetbare zaden, met name zonnebloempitten, had een goed jaar in wisselende marktomstandigheden. De Amerikaanse ‘Mid West’ staten werden tijdens het plantseizoen geconfronteerd met zeer natte weersomstandigheden waardoor het planten pas zeer laat in het seizoen plaatvond. Dit werd gevolgd door regionale klimaateffecten waardoor de opbrengsten en kwaliteiten van de geoogste producten iets onder het gemiddelde niveau bleven. Het prijsniveau van de zonnebloempitten (eetbaar)  was relatief stabiel.Red River is actief in vier belangrijke segmenten: zonnebloempitten, vogelzaad, tot snacks verwerkte zonnebloempitten (via SunGold ) en SunButter®. De activiteiten in zonnebloempitten werden beïnvloed door economische en politieke ontwikkelingen in de belangrijkste exportmarkten. De verkochte volumes vogelvoer namen aanzienlijk toe voornamelijk als gevolg van koud weer in het begin van 2013 en opnieuw in december 2013, en door inspanningen bij bestaande en nieuwe klanten. SunGold realiseerde een omzetgroei als gevolg van hogere volumes en de start van activiteiten in de nieuwe fabriek in Lubbock , Texas; de winst was lager dan in 2012 met name door de opstartfase van de nieuwe fabriek. De verkoop van SunButter®, een allergeen vrij substituut voor pindakaas, groeide aanzienlijk door verdere marktpenetratie in winkels en in schoolprogramma's. In totaal steeg de nettowinst van Red River Commodities in Amerikaanse dollars met 10% ten opzichte van 2012.Red River-van Eck in Zevenbergen, Nederland, maakte goed gebruik van de handelsmogelijkheden in de markt van maanzaad en realiseerde een recordwinst sinds de overname in 2010.

Thee

Van Rees Group in Rotterdam, Nederland, had dit jaar een trage start. Onzekerheden rond de verkiezingen in Kenia, een zeer belangrijk land voor Van Rees, en politieke ontwikkelingen in de grote thee consumerende landen zoals Egypte en Pakistan leidden tot uitdagingen voor de wereldwijde theemarkt. Overvloedige regen zorgde voor grote hoeveelheden geoogste thee in verschillende landen waarbij ook India en China recordoogsten meldden. Daardoor vertoonden de theeprijzen een volatiel beeld met dalingen gevolgd door stabilisatie en daarna wederom door stijgende trends. Van Rees zette de partnerships met leveranciers en klanten gericht door. De partnerships beogen het leveren van diensten met toegevoegde waarde in de waardeketen door het leveren van theecombinaties, het mengen van thee en het verzorgen van transport en opslag. Daarnaast wordt ‘Rainforest Alliance’ gecertificeerde thee aan klanten geleverd. De verkoopvolumes daalden licht mede als gevolg van de politieke onrust in verschillende landen. In 2013 werd een nieuw ERP-systeem geïntroduceerd dat in 2014 en 2015 zal worden uitgerold binnen de Van Rees Group. De nettowinst in 2013 in Amerikaanse dollars was 17% lager dan in 2012.

Voedingsingrediënten

In 2013 ontwikkelden de activiteiten op het gebied van natuurlijke voedingsingrediënten zich wederom positief. Snick EuroIngredients in Ruddervoorde, België , realiseerde aanzienlijke omzet- en winstgroei door verdere ontwikkeling van haar distributiekanalen, door het toevoegen van nieuwe productsegmenten en door een actieve betrokkenheid bij de productontwikkeling voor klanten. De nieuwe distributieovereenkomst met Cargill in de Benelux was succesvol voor beide betrokken partners. In december verhuisde Snick naar de nieuwe locatie in Ruddervoorde, waar € 4,5 miljoen werd geïnvesteerd in een opslag- en mengfaciliteit gericht op het continueren van de huidige groei.De resultaten van Tefco EuroIngredients in Bodegraven, Nederland, stegen ten opzichte van 2012 vooral door gerichte kostenbesparingen en een stabiele omzet en marges. Momenteel worden stappen genomen om Snick EuroIngredients en Tefco EuroIngredients te integreren onder een managementteam. Daarbij zal een sterke propositie voor hartige-, vlees- en zoete voedselingrediënt worden nagestreefd in de Benelux en daarbuiten. De nettowinst 2013 van beide bedrijven (exclusief eenmalige kosten) was bijna 70% hoger dan in 2012.

Specifieke posten met een eenmalig karakter

Het 2013 nettoresultaat bevat een aantal specifieke posten met een eenmalig karakter zijnde de 16% crisisheffing in Nederland, kosten gerelateerd aan het vervangen van statutaire bestuurders en een boekwinst op de verkoop van grond en een gebouw. Deze posten beïnvloedden het nettoresultaat 2013 in totaal negatief met  € 1,7 miljoen (2012: € 0,6 miljoen negatief).

Amsterdam Commodities N.V.

Mede als gevolg van actief werkkapitaalmanagement en door gemiddeld iets hogere prijsniveaus ten opzichte van eind 2012, nam het balanstotaal van de Groep toe. De totale activa bedroegen per 31 december 2013 ruim € 277 miljoen (ultimo 2013: € 266 miljoen, + 4%). De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2013 waren:

 • Het eigen vermogen steeg met € 8,9 miljoen tot € 130,8 miljoen per 31 december 2013 (ultimo 2012: € 121,9 miljoen). Belangrijkste mutaties waren de toevoeging van de nettowinst 2013 ad € 27,4 miljoen, betaling van € 16,7 miljoen aan dividenden aan de aandeelhouders (in 2012: € 15,6 miljoen; + 7,5%) en koersresultaten van € 3,0 miljoen negatief. Daarnaast werden 284.100 nieuwe aandelen uitgegeven als onderdeel van het Acomo optieplan waardoor het eigen vermogen toenam met € 2,1 miljoen.
 • De vaste activa namen met circa € 2,4 miljoen toe vooral als gevolg van de investeringen in de nieuwe productie- en opslagfaciliteit in Ruddervoorde, België en in het nieuwe ERP-systeem bij Van Rees Group.
 • De belangrijkste werkkapitaalbestanddelen (voorraden, debiteuren en crediteuren) namen per saldo met bijna € 9 miljoen toe als gevolg van de hogere prijsniveaus van de verhandelde producten aan het eind van het jaar en een actieve werkkapitaalbeheersing. Dit leidde parallel tot een stijging van de werkkapitaalfinanciering met bijna € 6 miljoen.
 • Per 31 december 2013 bedroeg de solvabiliteit ruim 47% (ultimo 2012: 45,9%).  

De winst per aandeel steeg in 2013 met 0,9% tot € 1,174 (2012: € 1,163).

"Onze sterke financiële positie bewees haar kracht in markten met stijgende prijsniveaus", zegt CFO Jan ten Kate. "Het behouden daarvan is onderdeel van het Acomo DNA. Eind 2013 was onze solvabiliteit ruim 47% oftewel zeer robuust. In februari 2014 tekenden we een nieuwe lange termijn financieringsstructuur met vier banken. De nieuwe financieringsfaciliteiten brengt onze totale ruimte bij banken op dit moment op ongeveer 150 miljoen euro. Adequate ruimte stelt onze traders in staat om onze leveranciers en klanten te bedienen zonder zich zorgen te hoeven maken over de beschikbaarheid van liquiditeiten. Het biedt ook een solide financiële basis voor groei, zowel autonoom als via acquisities. Dit alles ondersteunt onze missie en strategie."

Dividend

Directie en Commissarissen stellen de Aandeelhouders voor om het dividend 2013 met 10,0% te verhogen tot  € 0,77 per aandeel (2012: € 0,70). Dit komt neer op een uitkeringspercentage van 66% van de winst per aandeel. Rekening houdend met het interim-dividend van € 0,17 dat in september 2013 werd uitgekeerd, resulteert dit in een slotdividend van € 0,60 per aandeel, betaalbaar in contanten. Het dividendtijdschema is als volgt:

5 mei 2014        Ex-dividend datum

7 mei 2014        Dividend record datum

19 mei 2014      Betaalbaarstelling dividend

Resultaten 4e kwartaal 2013

De resultaten in vierde kwartaal 2013 waren goed conform de trend in het vierde kwartaal van 2012. Er was sprake van actieve handel waarbij de volumes positief werden beïnvloed door reguliere seizoeneffecten.

Vooruitzicht 2014

Het jaar 2014 is gestart in lijn met de ontwikkelingen gedurende het laatste kwartaal van 2013. Gezien de aard van onze activiteiten is het niet mogelijk om de verdere ontwikkelingen van de markt of de resultaten van de groep voor 2014 te voorspellen. Echter, wij zijn ervan overtuigd dat onze teams winstgevende resultaten voor de aandeelhouders kunnen blijven genereren.

Algemene vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op 30 april 2014 om 10.30 uur in het Hilton Hotel in Rotterdam. Het jaarverslag 2013 zal op 18 maart 2014 (na beurs) worden gepubliceerd op onze website www.acomo.nl .

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen